Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στην Αντίπαρο

Εντάχθηκε προς χρηματοδότηση, με απόφαση του Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου η πράξη «Έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Αντιπάρου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής».

Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης αφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων Δήμου Αντιπάρου.

Αναλυτικά προβλέπονται:

Υποέργο 1. Εκπόνηση μελετών και σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης

– Οριστική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.), του Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (Σ.Μ.Α.Υ.), του Πράσινου Σημείου (Π.Σ.) και της Μονάδας Κομποστοποίησης

– Τεύχη δημοπράτησης για την προμήθεια του εξοπλισμού των (Π.Σ., Σ.Μ.Α, Σ.Μ.Α.Υ και Μονάδας Κομποστοποίησης), του εξοπλισμού συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών & βιοαποβλήτων και των οικιακών κομποστοποιητών

Υποέργο 2. Κατασκευή Υποδομών ΣΜΑ/ΣΜΑΥ, Μονάδα Κομποστοποίησης και ΠΣ.

– Κατασκευή σύγχρονου Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (Σ.Μ.Α.) σε κατάλληλο χώρο (στη θέση «Προφήτης Ηλίας») του Δ. Αντιπάρου. Η δυναμικότητα προσδιορίζεται στους 542 tn/year. Τα απορριμματοφόρα θα εισέρχονται στο Σ.Μ.Α, θα ελέγχεται οπτικά το φορτίο τους και στη συνέχεια θα οδηγούνται στην είσοδο του χώρου όπου θα αδειάζεται το φορτίο τους μέσω μεταλλικής χοάνης σε press container και θα συμπιέζεται. Η τελική διάθεση θα γίνεται στο ΧΥΤΑ του Δήμου Πάρου.

– Κατασκευή σύγχρονου Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (Σ.Μ.Α.Υ.) στο ίδιο οικόπεδο με τον Σ.Μ.Α. Τα απορριμματοφόρα θα εισέρχονται στο Σ.Μ.Α.Υ, θα ελέγχεται οπτικά το φορτίο τους, για την αποφυγή μη αποδεκτών απορριμμάτων (υγρά απόβλητα, επικίνδυνα απόβλητα κ.λ.π) και στη συνέχεια τα ρεύματα του χαρτονιού/χαρτιού και των πλαστικών θα εκφορτώνονται στην διαμορφωμένη πλατεία. Κατόπιν οπτικού ελέγχου, θα οδηγούνται στον δεματοποιητή με χρήση φορτωτή. Τα δέματα θα  αποθηκεύονται προσωρινά, στο μεταλλικό υπόστεγο. Τα δέματα θα παραλαμβάνονται από φορτηγό όχημα και θα οδηγούνται σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση για περαιτέρω επεξεργασία. Το ρεύμα του μετάλλου, θα μεταφέρεται με το απορριμματοφόρο στον Σ.Μ.Α.Υ, όπου θα τοποθετείται σε κλειστό αποριμματοδέκτη και στη συνέχεια θα μεταφέρεται σε κατάλληλη μονάδα προς ανακύκλωση.

– Κατασκευή σύγχρονης Μονάδας Κομποστοποίησης στο ίδιο οικόπεδο με τον Σ.Μ.Α και τον Σ.Μ.Α.Υ. Το ειδικό απορριμματοφόρο για τη συλλογή του καφέ κάδου θα εισέρχεται στη Μονάδα Κομποστοποίησης και στη συνέχεια θα εκφορτώνεται το περιεχόμενο στη διαμορφωμένη πλατεία, θα ελέγχεται οπτικά το φορτίο τους για την αποφυγή μη αποδεκτών απορριμμάτων (υγρά απόβλητα, επικίνδυνα απόβλητα κ.λ.π) και με τη χρήση φορτωτή θα τοποθετούνται εντός του κομποστοποιητή για επεξεργασία. Το παραγόμενο κομπόστ θα αποθηκεύεται προσωρινά στο μεταλλικό υπόστεγο. Το κομπόστ θα μπορεί να χρησιμοποιείται από τις υπηρεσίες του δήμου και τους δημότες ως εδαφοβελτιωτικό.

– Κατασκευή Πράσινου Σημείου σε δημοτικό οικόπεδο στη θέση «Κάμπος», όπου ο δημότης θα μπορεί να φέρνει ανακυκλώσιμα υλικά, ογκώδη (π.χ. έπιπλα, απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό Α.Η.Η.Ε.), ειδικά απόβλητα (λ.χ. μπαταρίες, χρώματα, κ.α.), πράσινα απόβλητα και άλλα είδη, με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή την ανακύκλωση.

Περιλαμβάνεται ο εξοπλισμός:

– Μικρός ελαστιχοφόρος φορτωτής

– Ανυψωτικό μηχάνημα

– 2 απορριμματοκιβώτια press-containers κλειστού τύπου 12 κ.μ.

– Κλαδοτεμαχιστής

– Δεματοποιητής ανακυκλώσιμων υλικών

– 3 απορριμματοδέκτες ανοιχτοί 10 m3

– 3 απορριμματοδέκτες κλειστοί 10 m3

– 2 πλαστικές δεξαμενές 1.500 lt

Υποέργο 3. Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων

– Απορριμματοφόρο συλλογής οργανικού κλάσματος

– Μονάδα κομποστοποίησης 15 m3

– 11 πλαστικοί καφέ κάδοι για οργανικά υλικά 660 lt

– 16 πλαστικοί καφέ κάδοι για οργανικά υλικά 330 lt

– 80 οικιακοί κομποστοποιητές 280 lt

– 30.000 βιοδιασπώμενες σακούλες συλλογής 10 lt

Πηγή: https://www.koinignomi.gr/news/politiki/politiki-kyklades/2022/02/16/erga-olokliromenis-diaheirisis-aporrimmaton-stin-antiparo.html