Δημοπρατείται το εργοστάσιο απορριμμάτων Κέρκυρας

Σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων και αύριο το διοικητικό συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων ανοίγουν τον δρόμο για την δημοπράτηση της μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στο Τεμπλόνι. Συγκεκριμένα στη σημερινή του συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο πρόκειται να εγκρίνει την μεταβίβαση της αρμοδιότητας διενέργειας του διαγωνισμού στον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ. Ο οποίος αύριο το πρωί θα συνεδριάσει, προκειμένου να αποδεχτεί την τροποποιητική πράξη, που ήδη είχε υπογράψει από την 1η Φεβρουαρίου 2021, το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και να γίνει αυτός Κύριος του έργου αντί του ΣΥΔΙΣΑ Κέρκυρας, ο οποίος ως γνωστό πρόκειται να καταργηθεί. Επίσης στην αυριανή συνεδρίαση ο ΦΟΔΣΑ θα αποφασίσει και για την αποδοχή της χρηματοδότησης του έργου ύψους 24 εκ € (γιατί, λόγω αλλαγής του Φορέα ο ΦΠΑ είναι ανακτήσιμος και μειώνεται το κόστος κατασκευής από τα 30 εκ € στα 24 εκ €). Να σημειωθεί ότι το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μετά τις εξελίξεις αυτές, στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα η προκήρυξη του διαγωνισμού.

Καταργείται ο ΣΥΔΙΣΑ

Την αρχή του τέλους λειτουργίας του ΣΥΔΙΣΑ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ) θα επικυρώσει  το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων, που συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα  με τηλεδιάσκεψη. Η συνεδρίαση χαρακτηρίζεται ως κατεπείγουσα, γιατί όπως αναφέρει η ημερήσια διάταξη επίκειται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης, που θα καταργεί οριστικά τον ΣΥΔΙΣΑ. Ως εκ τούτου σήμερα θα αποφασιστεί η εκχώρηση των υποχρεώσεων του ΣΥΔΙΣΑ προς τον Δήμο, καθώς επίσης και η παράδοση του φακέλου (μελέτη, τοπογραφικά και γενικά όλα τα έγγραφα με τις διαδικασίες) της κατασκευής του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων στο Τεμπλόνι, που θα αναλάβει πλέον ο Περιφερειακός ΦΟΔΣΑ. Να σημειωθεί ότι ο επίλογος του ΣΥΔΙΣΑ θα γραφτεί μετά την καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία θα εκχωρηθούν στον ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων. Υπενθυμίζουμε ότι οι Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας & Αργοστολίου είχαν ενστάσεις σχετικά με την εκχώρηση των περιουσιακών στοιχείων των δημοτικών φορέων διαχείρισης απορριμμάτων στον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ. Ενστάσεις προέβαλαν και για την μετοχική εισφορά τους. Τελικά, όπως δείχνει η σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τα θέματα αυτά διευθετήθηκαν και ξεκινάει μία νέα σελίδα στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων στα Ιόνια νησιά.

Τι προβλέπει η νομοθεσία

Με τον νόμο 4685/20, που ψηφίστηκε τον περασμένο Μάιο συνεστήθη ο Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων στον οποίο μετέχουν ως εταίροι,  υποχρεωτικά η οικεία Περιφέρεια και όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας. Ο Περιφερειακός ΦΟΔΣΑ, σύμφωνα με το νόμο, καθίσταται καθολικός διάδοχος  σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία των λειτουργούντων φορέων διαχείρισης απορριμμάτων σε κάθε νησί του Ιονίου ξεχωριστά (στην Κέρκυρα ο ΣΥΔΙΣΑ)  καθώς και των εγκαταστάσεων υγειονομικής ταφής αποβλήτων, μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων των βιοαποβλήτων και λοιπών εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων των Δήμων μελών τους, ενώ υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των λειτουργούντων ΦΟΔΣΑ, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν συμβάσεων έργου. Εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός που εξυπηρετούν τις ανάγκες συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων. Με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης συνιστάται μέσα σε προθεσμία ενός  μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος Επιτροπή Καταγραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων των τυχόν καταργούμενων νομικών προσώπων, αποτελούμενη από έναν  εκπρόσωπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τον Πρόεδρο του καταργούμενου ΦΟΔΣΑ και έναν  εκπρόσωπο που ορίζει η οικεία Περιφέρεια με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της καταγραφής μέσα σε προθεσμία δύο  μηνών από την ημερομηνία σύστασής της και αποστέλλει τη σχετική έκθεση μέσα σε πέντε  ημέρες στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος εκδίδει αμελλητί διαπιστωτική πράξη κατάργησης των νομικών προσώπων και περιέλευσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας στον Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθμιδικό ΦΟΔΣΑ. Ωστόσο στην περίπτωση του Ιονίου, υπήρξε καθυστέρηση της έκδοσης της σχετικής απόφασης, γιατί υπήρχαν αμφισβητήσεις από την πλευρά της Αποκεντρωμένης, σχετικά με την συγκεκριμένη διάταξη. Τελικά μετά τις νομικές γνωματεύσεις το θέμα λύθηκε.

Ο Δήμος αντί του ΣΥΔΙΣΑ την μεταφορά

Ως γνωστό ο ΣΥΔΙΣΑ είχε υπογράψει προγραμματική σύμβαση με την ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ για την εναπόθεση των απορριμμάτων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας στο εργοστάσιο της Κοζάνης. Μάλιστα η προγραμματική προσφάτως εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Στη σημερινή συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο καλείται να αναλάβει τις υποχρεώσεις αυτές και να υπογράψει νέα προγραμματική με την ΔΙΑΔΥΜΑ. Υπενθυμίζουμε ότι η αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων ανήκουν στις αρμοδιότητες των Δήμων. Επίσης ο ΣΥΔΙΣΑ ήταν διαδημοτικός σύνδεσμος και στο μεταξύ οι Δήμοι Νότιας και Βόρειας Κέρκυρας είχαν αποφασίσει να μεταφέρουν οι ίδιοι τα απορρίμματά τους, όχι στο εργοστάσιο της Κοζάνης, αλλά στον ΧΥΤΑ Παλαίρου Αιτ/νίας.

Αύριο η αποδοχή από τον ΦΟΔΣΑ

Το πρωί της Τετάρτης συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ, προκειμένου να αποδεχτεί την τροποποιητική πράξη, που είχε υπογράψει από την 1η Φεβρουαρίου 2021 ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ Γεώργιος Ζερβός. Σύμφωνα με αυτήν αλλάζει ο Δικαιούχος, Κύριος  του Έργου και Φορέας Λειτουργίας και Συντήρησης της πράξης  και αντί για τον ΣΥΔΙΣΑ αναλαμβάνει ο ΦΟΔΣΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΕ ΟΤΑ. Στην ίδια συνεδρίαση γίνεται και αποδοχή της χρηματοδότησης. Να σημειωθεί ότι μειώνεται η συνολική Δημόσια Δαπάνη  από 29.132.756,83€ σε 23.542.200,35€ και της Επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης της πράξης από 29.132.756,83€ σε 23.475.950,43€ και της Ιδίας Συμμετοχής της πράξης από 951.282,25€ σε 793.451,63€ λόγω του ότι ο νέος φορέας είναι Α.Ε. άρα ο ΦΠΑ είναι πλέον ανακτήσιμος. Μετά την αυριανή συνεδρίαση ανοίγει ο δρόμος για την δημοπράτηση του έργου, που προγραμματίζεται για τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

Η δυναμικότητα της ΜΕΑ Κέρκυρας

Η  Μονάδα  Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Κέρκυρας θα επεξεργάζεται απόβλητα  συνολικής δυναμικότητας 47500 τόνων ετησίως, οι οποίοι διαμορφώνονται ως εξής: 35000 τόνοι/έτος σύμμεικτων στερεά απόβλητα 12500 τόνοι/ έτος προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων.  Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τις ακόλουθες μονάδες: – Υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων αστικών στερών αποβλήτων (ΑΣΑ), – Υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων προδιαλεγμένων οργανικών. – Μηχανικής επεξεργασίας των ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και τον διαχωρισμό του οργανικού κλάσματος προς βιολογική επεξεργασία και ενεργειακή αξιοποίησή του. – Βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ και των προδιαλεγμένων οργανικών με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης. – Ενεργειακής αξιοποίησης του παραγόμενου βιοαερίου (συμπαραγωγή ηλεκτρικής –θερμικής ενέργειας) – Μονάδα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας του χωνεύματος – Mονάδα εξευγενισμού –ραφιναρίας του κομποστοποιημένου, ώστε να παραχθεί χώνεμα τύπου Α και compost συγκεκριμένων προδιαγραφών – Μονάδα ωρίμασης κομπόστ τύπου Α και κοµπόστ προδιαλεγμένου οργανικού – Μονάδες περιβαλλοντικής προστασίας για την επεξεργασία των παραγόμενων αερίων ρύπων και υγρών απόβλητων.

Πηγή: https://www.kerkyrasimera.gr