Εγκύκλιος για τη συλλογή και την ανακύκλωση αποβλήτων σε νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές

Εγκύκλιο αναφορικά με τη διαχείριση αποβλήτων από τα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές εξέδωσε το υπουργείο Υγείας.

Συγκεκριμένα, αναφορικά με τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας με στόχο την αύξηση της ανακύκλωσης, προβλέπεται η υποχρεωτική οργάνωση της χωριστής συλλογής των αποβλήτων συσκευασίας σε διακριτά ρεύματα εντός των χώρων λειτουργίας των νοσοκομείων και των ιδιωτικών κλινικών. Η χωριστή συλλογή θα πρέπει να γίνεται με περιέκτες ή κάδους ή άλλα μέσα κατάλληλου χρωματισμού και κατάλληλου μεγέθους, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του χώρου και την επισκεψιμότητά του.

Αναφορικά με τη χωριστή συλλογή χαρτιού με στόχο την αύξηση της ανακύκλωσης, προβλέπεται η υποχρεωτική οργάνωση της χωριστής συλλογής χαρτιού από τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, εντός των κτιρίων στα οποία στεγάζονται ή άλλων χώρων και εγκαταστάσεων για τα οποία φέρουν την ευθύνη λειτουργίας. Το χωριστά συλλεγέν χαρτί θα παραδίδεται σε αδειοδοτημένους συλλέκτες. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην τήρηση όλων των διαδικασιών που προβλέπονται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών.

Προκειμένου να μειωθεί ο όγκος των αποβλήτων που οδηγούνται για υγειονομική ταφή, προβλέπεται ότι οι μονάδες υγειονομικής περίθαλψης, όπως νοσοκομεία, κλινικές και θεραπευτήρια άνω των 300 κλινών, οφείλουν να ακολουθούν την εξής ιεράρχηση αναφορικά με τα απόβλητα τροφίμων:

α) αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων, όπως μέσω της μείωσης των οργανικών αποβλήτων από την παραγωγή τροφίμων ή των ακατάλληλων υλικών και προϊόντων για κατανάλωση ή επεξεργασία,

β) χρήση απούλητων (μη χρησιμοποιημένα) τροφίμων κατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση μέσω δωρεών και αναδιανομής ή περαιτέρω επεξεργασίας τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση,

γ) χρήση ως ζωοτροφή ή εκ νέου μεταποίηση σε προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των «πρώην τροφίμων»,

δ) χρήση για λίπασμα/εδαφοβελτιωτικό στη γεωργία ή για παραγωγή ενέργειας μέσω βιοαερίου,

ε) αποτέφρωση με ενεργειακή ανάκτηση,

στ) διάθεση, όπως με αποτέφρωση ή υγειονομική ταφή.

Επιπλέον οι εν λόγω φορείς υποχρεούνται να καταχωρίζουν ετήσια τα παραγόμενα απόβλητα τροφίμων, καθώς και τα πλεονάσματα τροφίμων τα οποία διατίθενται ως δωρεά, στο Ηλεκτρονικό Μητρών Αποβλήτων Τροφίμων – ΗΜΑΤ, ειδική πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων – ΗΜΑ (https://wrm.ypeka.gr).

Επιπλέον, σύμφωνα με ενημέρωση στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (https://wrm.ypeka.gr), η συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων στα μητρώα ΗΜΑ και ΗΜΑΤ, για το έτος 2022 παρατείνεται έως και τις 19 Μαΐου 2023.

Αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού των δημόσιων υγειονομικών μονάδων:

Η διαχείριση, διακίνηση και απόσυρση του πάγιου εξοπλισμού που είναι υπό την κυριότητα φορέων του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ πραγματοποιείται μόνο μέσω της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΔΔΔΥ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και τα υλικά δημοπρατούνται σύμφωνα με τους όρους πώλησης υλικών, πλωτών και εναέριων μέσων.

Για τον λόγο αυτό αρμόδια για την απόσυρση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού των Δημόσιων Υγειονομικών Μονάδων, ακολουθώντας τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εναλλακτική τους διαχείριση, είναι η Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού. Από τα ανωτέρω εξαιρούνται τα ιατρικά βοηθήματα και τα ιατρικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση in vitro, όταν τα εν λόγω βοηθήματα αναμένεται να καταστούν μολυσματικά πριν από το τέλος του κύκλου ζωής τους καθώς και τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα.

Για την απόσυρση αυτών των υλικών απαιτείται αναγγελία στη ΔΔΔΥ, ενώ τα αποσυρόμενα υλικά παραμένουν αποθηκευμένα στην υγειονομική μονάδα ή σε άλλο κατάλληλο χώρο, μέχρι την επιτυχή δημοπράτησή τους και την απομάκρυνσή τους από τον συμβεβλημένο με τη ΔΔΔΥ αδειοδοτημένο συλλέκτη. Ειδικότερα αναφορικά με την απόσυρση λαμπτήρων, επί του παρόντος εξαιρούνται από τη διαδικασία και η απόρριψή τους γίνεται σε συνεργασία της υγειονομικής μονάδας με το αντίστοιχο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

Πηγή: healthview.gr, https://greennews.gr/?p=68154