Η κοινοπραξία Ηλέκτωρ-Thalis έλαβε άδεια για παραγωγή βιοαερίου στο ορυχείο Νότιου Πεδίου του ΛΚΔΜ

Πήρε άδεια εγκατάστασης, η «Κ/ΞΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ – THALIS E.S.S.A», για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο το παραγόμενο βιοαέριο του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥ.ΤΑ.) των Κεντρικών Εγκαταστάσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ) Αστικών Αποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο «Ορυχείο Νότιου Πεδίου» του ΛΚΔΜ. Το βιοαέριο προέρχεται από τα Κύτταρα Α’ και Β’ του ΧΥΤΑ τα οποία ήταν σε λειτουργία από τον Ιούλιο του 2005 έως τον Ιούνιο του 2017 και δέχθηκαν περίπου 1.500.000 τόνους απορριμμάτων που παρήχθησαν στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Να θυμίσουμε ότι είχε προηγηθεί υπογραφή σύμβασης της εν λόγω Κοινοπραξίας με τη ΔΙΑΔΥΜΑ, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συλλογής και εκμετάλλευσης βιοαερίου. Η σύμβαση αυτή έχει διάρκεια 20 έτη κατά τα οποία ο ανάδοχος θα επιστρέφει στην ΔΙΑΔΥΜΑ ποσοστό 8,2% επί του ακαθάριστου κύκλου εργασιών από τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας.

Πηγή: https://energypress.gr