Σύρος: Εξέλιξη για το έργο επέκτασης του ΧΥΤΑ στο Κοράκι

Στην ανανέωση, τροποποίηση και αναδιατύπωση των Περιβαλλοντικών Όρων που έχουν εγκριθεί για το έργο «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων στη θέση Κοράκι Σύρου», προχώρησε την Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου με σχετική του απόφαση, ο Γενικός Δ/ντης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωνσταντίνος Δημόπουλος.

Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου, ήταν μια διαδικασία η οποία εκκρεμούσε εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να προχωρήσει στη συνέχεια η φάση του διαγωνισμού.

Συνοπτική περιγραφή του έργου:

Το έργο αφορά την Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) της Νήσου Σύρου που περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιμέρους έργα:  

  • Αποκατεστημένο Χώρο Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΔΑ).
  • Χώρο Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων/Υπολειμμάτων (ΧΥΤΑ/Υ) Ν. Σύρου εντός γηπέδου συνολικής οριζοντιογραφικής έκτασης 120,6 στρεμμάτων. Το κύτταρο της Α’ φάσης (υφιστάμενο) καταλαμβάνει συνολικά έκταση 20 στρεμμάτων και έχει χωρητικότητα 241.000m3 η οποία βαίνει προς πλήρωση το κύτταρο Β’ (νέος ΧΥΤΥ) επιφάνειας περίπου 13.500 m2 (χωρίς την περιμετρική ζώνη), χωρητικότητας 150.000 m3 και διάρκειας ζωής 45 έτη.
  • Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) ονομαστικής (μέγιστης) δυναμικότητας 5.728 tn/έτος σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ), και 3.514 tn/έτος προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων σε διακριτή βάρδια.
  • Μονάδας Βιολογικής Επεξεργασίας (αερόβια χώνευση) 2.918 tn/έτος προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων.
  • Χώρο προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών (ΣΜΑΥ) αποθηκευτικής ικανότητας 70 tn/ημέρα.
  • Κινητή μονάδα επεξεργασίας αδρανών ισχύος P=610KW.
  • Το έργο χωροθετείται εντός γηπέδου εμβαδού 120,6 στρεμμάτων, στη θέση «Κοράκι» εκτός ορίων οικισμού και λοιπών περιοχών οικιστικής ανάπτυξης

Θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου μέσω διεθνή διαγωνισμού από τον ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου, καθώς διαθέτει πλήρη φάκελο μελετών και διασφαλισμένη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Πηγή: https://cyclades24.gr/2024/02/syros-exelixi-gia-to-ergo-epektasis-tou-chyta-sto-koraki/