Το νέο Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία τίθεται σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση από 29/3 και μέχρι τις 12/4

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση από 29/3-12/4 τίθεται το «Νέο Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία – Οδικός Χάρτης» από τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων, κ. Κωνσταντίνο Αραβώση. Το Νέο Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας διαρθρώνεται σε πέντε (5) κύριους άξονες: Βιώσιμη παραγωγή και βιομηχανική πολιτική, Βιώσιμη κατανάλωση, Λιγότερα απόβλητα με μεγαλύτερη αξία, Οριζόντιες δράσεις, Ειδικές δράσεις για βασικά προϊόντα που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα. Ειδικότερα περιλαμβάνονται 65 δράσεις για την περίοδο 2021-2025, οι οποίες αναφέρονται με χρονικό ορίζοντα, σύντομη περιγραφή και αρμόδιους φορείς. Από αυτές οι:

α) 43 αφορούν τις βασικές πτυχές της κυκλικής οικονομίας, παραγωγή, κατανάλωση, απόβλητα και οριζόντια θέματα ( όπως διακυβέρνησης κα).

β) 22 αφορούν βασικά προϊόντα που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα. Νέο Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία Οδικός Χάρτης http://www.opengov.gr/minenv/?p=11650

Πηγή: https://www.eoan.gr/