ΥΠΕΝ: Από τις Enviroplan-ΕΠΤΑ η μελέτη σκοπιμότητας για το δίκτυο μονάδων ΑΣΑ

Σύμφωνα με το ΕΣΔΑ, προβλέπεται η δημιουργία τριών-τεσσάρων μονάδων με εκτιμώμενο προϋπολογισμό έως 800 εκατ. ευρώ

Η κοινοπραξία των εταιρειών Enviroplan Α.Ε.-ΕΠΤΑ Α.Ε. (Ενέργεια-Περιβάλλον-Τοπική Ανάπτυξη Α.Ε.) ανέλαβε και εκπονεί τη μελέτη σκοπιμότητας δημιουργίας δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης ΑΣΑ (Αστικών Στερεών Αποβλήτων).

Αυτό προκύπτει από την απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του ΥΠΕΝ σχετικά με την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής παραλαβής σύμφωνα με την σύμβαση του Υποέργου 3: «Μελέτη σκοπιμότητας δημιουργίας δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης ΑΣΑ» στο πλαίσιο της δράσης «Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων».

Ο σχετικός διεθνής διαγωνισμός προκηρύχθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 με προϋπολογισμό ύψους 434.000 ευρώ, ενεργοποιώντας το σχεδιασμό που έχει προβλεφθεί από το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).

Σημειώνεται ότι για τον τομέα ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων με την δημιουργία δικτύου μονάδων καύσης απορριμμάτων εκδηλώνεται ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από μεγάλους ενεργειακούς και τεχνικούς ομίλους της χώρας.

Ο σχεδιασμός του ΥΠΕΝ προβλέπει την ενεργειακή αξιοποίηση των ΑΣΑ τόσο υπό τη μορφή της αξιοποίησης των δευτερογενών καυσίμων (SRF/RDF) σε ενεργοβόρες βιομηχανίες (π.χ. τσιμεντοβιομηχανίες), όσο και με τη θερμική επεξεργασία των υπολειμμάτων των ΑΣΑ ή/και των δευτερογενών καυσίμων σε μονάδες θερμικής επεξεργασίας.

Σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού, η σχετική μελέτη σκοπιμότητας θα πρέπει να έχει παραδοθεί στο ΥΠΕΝ το αργότερο μέχρι τα τέλη του 2023.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων εδράζεται αφενός στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα. Αφετέρου, η δημιουργία μονάδων θερμικής επεξεργασίας σύμμεικτων υπολειμματικών ΑΣΑ ή/και δευτερογενών καυσίμων (μονάδες Waste-to-Energy/WtE) προβλέπεται και στο νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), όπου μάλιστα ο αριθμός τους προσδιορίζεται ενδεικτικά σε τρεις έως τέσσερις με εκτιμώμενο  προϋπολογισμό έως 800 εκατ. ευρώ.

Στο ΕΣΔΑ περιλαμβάνεται ο στόχος για μέγιστο ποσοστό 10% κ.β. ΑΣΑ που θα καταλήγουν σε ΥΤ μέχρι το 2030.

Τα τρία στάδια

Σύμφωνα με το σχέδιο προκήρυξης ο διαγωνισμός για την μελέτη σκοπιμότητας περιλαμβάνει τρία στάδια.

Το πρώτο αφορά τον προσδιορισμό της ποσότητας και ποιότητας των αποβλήτων (υπολείμματα ΑΣΑ ή δευτερογενή καύσιμα) που μπορούν να οδηγηθούν προς ενεργειακή αξιοποίηση, αλλά και την αποτύπωση της σημερινής κατάστασης σχετικά με το σύστημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Επιπλέον, θα γίνεται καταγραφή των δρομολογημένων έργων αλλά και του  χρονοδιαγράμματος υλοποίησης τους. Ταυτόχρονα προβλέπεται ανάλυση ζήτησης με βάση την οποία θα αιτιολογείται η εκτίμηση των ποσοτήτων των παραγόμενων υπολειμμάτων και δευτερογενών καυσίμων σε επίπεδο χώρας και γεωγραφική κατανομή αυτών.

Στο επόμενο στάδιο προβλέπεται να γίνουν διαβουλεύσεις με την αγορά σχετικά με την εκτίμηση ποσοτήτων απορρόφησης δευτερογενών καυσίμων από την τσιμεντοβιομηχανία και τη γεωγραφική κατανομή τους. Επίσης θα υπάρξει διερεύνηση άλλων ενεργοβόρων παραγωγικών μονάδων ικανών να απορροφήσουν δευτερογενή καύσιμα και εξέταση του τρόπου μεταφοράς τους.

Στο τρίτο στάδιο, προβλέπεται η ανάλυση επιλογών σχετικά με τον αριθμό και τη δυναμικότητα των μονάδων, όπως επίσης και την ενδεικτική προτεινόμενη θέση τους σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας ή ειδικά στην περίπτωση της Αττικής, σε επίπεδο Περιφέρειας.

Στην παρούσα φάση, η απόφαση του ΥΠΕΝ αφορά την αποδοχή του πρακτικού παραλαβής του παραδοτέου Π1 στα πλαίσια του Υποέργου της μελέτης σκοπιμότητας από τις εταιρείες Enviroplan Μελετητική-Σύμβουλοι Αναπτυξιακών & Τεχνικών Έργων Α.Ε. και Ενέργεια-Περιβάλλον-Τοπική Ανάπτυξη Α.Ε. (ΕΠΤΑ Α.Ε.).

Πηγή: https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/energeia/ipen-apo-tis-enviroplan-epta-i-meleti-skopimotitas-gia-to-diktio-monadon-asa/