Δράσεις Του Δικτύου ΦΟΔΣΑ

Το Δίκτυο ΦοΔΣΑ υποστηρίζει ενεργά την υλοποίηση δραστηριοτήτων που ενισχύουν τη συνεργασία στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Για την εκπλήρωση των σκοπών του, το Δίκτυο ΦοΔΣΑ:
α) Απευθύνεται στις Δημόσιες Αρχές, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τη Βουλή, τα πολιτικά κόμματα και τους άλλους κοινωνικούς φορείς, αλλά και τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς – ΜΚΟ, ενημερώνοντάς τους για τα προβλήματα των μελών του και προτείνοντας τρόπους επίλυσής τους.

β) Συνεργάζεται με επιστημονικούς και τεχνικούς φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα (Αναπτυξιακές Εταιρίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΕΕΤΑΑ, Πανεπιστημιακά ιδρύματα, ΤΕΕ κλπ.), με συνδικαλιστικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ κλπ), καθώς επίσης και με διάφορους παράγοντες του τόπου για τη μελέτη και αντιμετώπιση των επιστημονικών, τεχνικών και οικονομικών ζητημάτων των ΦοΔΣΑ.

γ) Μελετά τα τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά προβλήματα των ΦοΔΣΑ και προωθεί τις πρόσφορες λύσεις για την αντιμετώπισή τους.

δ) Επιδιώκει την εκπροσώπησή του σε Συμβούλια, Κρατικές Επιτροπές και Οργανισμούς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση πάνω σε θέματα που άμεσα ή έμμεσα αφορούν τους ΦοΔΣΑ.

ε) Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και της Δημόσιας Διοίκησης και την προβολή των ζητημάτων, που αφορούν τους ΦοΔΣΑ.

στ) Συγκροτεί τον κατάλληλο επιστημονικό – τεχνικό μηχανισμό και πλουτίζει αυτόν με τα απαραίτητα μέσα με στόχο την υποβοήθηση του έργου του Δικτύου και την υποστήριξη αναπτυξιακών δραστηριοτήτων της στην ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων.

ζ) Εκδίδει ενημερωτικά δελτία, συντηρεί ιστοσελίδα και χρησιμοποιεί όποιο άλλο πρόσφορο μέσο κρίνει για την τακτική και πλήρη ενημέρωση των μελών της και του κοινού.

η) Επιδιώκει την συνεργασία με Φορείς (ΕΕΤΑΑ, κλπ) για την διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που αφορούν ειδικότερα θέματα τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και της διαχείρισης αποβλήτων.

Στα πλαίσια των επιμορφωτικών προγραμμάτων για την ενημέρωση των μελών του Δικτύου, κάθε χρόνο πραγματοποιεί την Πανελλήνια Σύνοδο των ΦοΔΣΑ όπου συμμετέχουν πολλοί εκλεκτοί εισηγητές & επιστήμονες με γνώση και εμπειρία στα θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, στις νεότερες τεχνολογίες, την εναλλακτική διαχείριση, τη νομοθεσία και νομολογία που διέπει τους ΦοΔΣΑ και την ολοκληρωμένη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων. Τα μέλη του Δικτύου έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν, να προβληματιστούν, να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις στα πολλά θέματα που τους απασχολούν.

Με σκοπό την ενημέρωση και την εκπαίδευση των μελών του, το Δίκτυο ΦοΔΣΑ έχει οργανώσει και συμμετάσχει σε ημερίδες και σεμινάρια όπου έχουν παρουσιαστεί καλές πρακτικές από αντίστοιχους ΦοΔΣΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών και η συνεργασία με φορείς που ασχολούνται, άμεσα ή έμμεσα, με τη διαχείριση των απορριμμάτων και το περιβάλλον έχουν εξοπλίσει το Δίκτυο με την απαραίτητη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη κοινών δράσεων και την επεξεργασία ρεαλιστικών προτάσεων για τη ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων.

Το Δίκτυο ΦοΔΣΑ βρίσκεται σε μια διαρκή διαβούλευση με το σύνολο των Φορέων, προκειμένου να διατυπωθούν βελτιωτικές προτάσεις σε θέματα που αφορούν τους ΦοΔΣΑ, όπως είναι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τους ΦοΔΣΑ και τα στερεά απόβλητα, την τιμολογιακή πολιτική, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, την έρευνα και ανάπτυξη και άλλα ειδικά θέματα σχετικά με την διαχείριση των αποβλήτων. Οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις των ΦοΔΣΑ προωθούνται προς τα αρμόδια Υπουργεία.
Η λειτουργία του Δικτύου περιλαμβάνει επίσης την άμεση ενημέρωση του συνόλου των ΦοΔΣΑ για κάθε νέα πληροφορία, που τους αφορά (νόμοι, εγκύκλιοι κ.λ.π.). Παράλληλα και προκειμένου οι ΦοΔΣΑ να οργανωθούν και να ανταπεξέλθουν στις προϋποθέσεις που τίθενται από την νομοθεσία σε σχέση με την λειτουργία των ΧΥΤΑ και των παρεμφερών δράσεων (κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων, κανονισμοί λειτουργίας, τιμολογιακή πολιτική κ.α ) προβλήματα που προκύπτουν και θέματα που απασχολούν τους ΦοΔΣΑ, καταγράφονται, επεξεργάζονται και προωθούνται προς επίλυση.