ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υπάγονται οι ΦοΔΣΑ, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, σε προσυμβατικό έλεγχο και για ποια ποσά;

ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάγονται οι ΦοΔΣΑ, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, σε προσυμβατικό έλεγχο και για ποια ποσά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μετά την ψήφιση του ν. 4700/2020 (ΦΕΚ A’ 127/29.06.2020), για τους ΦοΔΣΑ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο 324, που αφορά τον προσυμβατικό έλεγχο, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

  1. Σύμφωνα με την παρ. 1, όλες οι συμβάσεις άνω του 1.000.000 ευρώ αποστέλλονται για έλεγχο σε Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το προϊσχύσαν δίκαιο, δεν υπήρχε αυτή η υποχρέωση για τους ΦοΔΣΑ με τη μορφή της ΑΕ, γιατί το αντίστοιχο άρθρο 35 του ν. 4129/2013 εφαρμοζόταν μόνο στις συμβάσεις “που συνάπτονται από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τις δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς”. Με την παρ. 1, ο προσυμβατικός έλεγχος επεκτείνεται στις συμβάσεις “που συνάπτονται από το Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τις δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς”.
  2. Από την παρ. 2 του άρθρου 324 προκύπτει ότι για τις συμβάσεις κάτω των 300.000 ευρώ δεν ασκείται προσυμβατικός έλεγχος, ενώ για τις συμβάσεις από 300.000 μέχρι 1.000.000 ασκείται προσυμβατικός έλεγχος από τον αρμόδιο Επίτροπο. Στον προσυμβατικό έλεγχο αυτής της παραγράφου υπάγονται οι συμβάσεις που συνάπτουν ΜΟΝΟ οι ΦοΔΣΑ με τη μορφή Συνδέσμου, και ΟΧΙ οι συμβάσεις που συνάπτουν οι ΦοΔΣΑ με τη μορφή της ΑΕ. Αυτό ισχύει επειδή οι ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 265 του ν. 3463/2006 εξαιρούνται της υποχρέωσης προληπτικού ελέγχου των συμβάσεων, όπως εξαιρούνται σαφώς και από την εν γένει υποχρέωση ελέγχου των δαπανών τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο, αφού το άρθρο 275 του ν. 3852/2010 αναφέρει περιοριστικά τους φορείς των ΟΤΑ που υπάγονται στον έλεγχο αυτό, και περιλαμβάνει ρητά μόνο τις ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 266 του ν. 3463/2006, διαχωρίζοντάς τες σαφέστατα από αυτές του άρθρου 265 του ίδιου νόμου. Κατά συνέπεια, ως προς τις ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 265 του ν. 3463/2006, δεν υφίσταται Επίτροπος Ελεγκτικού Συνεδρίου αρμόδιος για τον έλεγχο των δαπανών τους, ο οποίος θα μπορούσε να ασκήσει προσυμβατικό έλεγχο ως αρμόδιος για αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 278 του ν. 3852/2010.
  3. Προβλέπεται προσυμβατικός έλεγχος από Κλιμάκιο του Ελ.Συν, για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα άνω των 5.000.000 ευρώ, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής του ΦοΔΣΑ. Υπενθυμίζεται ότι με το προϊσχύσαν δίκαιο το όριο ήταν τα 10.000.000 ευρώ.