ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Απαιτείται σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΦΟΔΣΑ και Δήμου που δεν είναι μέλος του για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων; Τί άλλο απαιτείται όταν ο Δήμος ανήκει σε άλλη Περιφέρεια;

ΕΡΩΤΗΣΗ : Απαιτείται σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΦΟΔΣΑ και Δήμου που δεν είναι μέλος του για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων; Τί άλλο απαιτείται όταν ο Δήμος ανήκει σε άλλη Περιφέρεια;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Οι υπηρεσίες που ανήκουν στις αρμοδιότητες των ΦοΔΣΑ καθορίζονται περιοριστικά στο άρθρο 227 του ν. 4555/2018 (διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων στις εγκαταστάσεις ΜΕΑ, ΜΕΒΑ, ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ κλπ), ενώ το οικονομικό τους αντικείμενο (ετήσια εισφορά) καθορίζεται στα άρθρα 237 και 239 του ίδιου νόμου. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται έναντι ετήσιας εισφοράς από τους ΦοΔΣΑ, μόνο προς τους Δήμους μέλη τους, σύμφωνα με το άρθρο 239 παρ. 1 του ν. 4555/2018.

Η παροχή των υπηρεσιών αυτών προς Δήμους που δεν είναι μέλη του ΦοΔΣΑ, απαιτεί τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης, προκειμένου να καθοριστεί τόσο το ειδικότερο φυσικό αντικείμενο (π.χ. διαχείριση και επεξεργασία μόνο των συμμείκτων, των βιοαποβλήτων ή των ανακυκλώσιμων), όσο και το οικονομικό αντικείμενο, το οποίο δεν προκύπτει από διάταξη νόμου, για τους Δήμους που δεν είναι μέλη του ΦοΔΣΑ.

Σύμφωνα με τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο οικονομικό αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης δεν μπορεί να περιλαμβάνεται οικονομικό όφελος, επομένως το προβλεπόμενο ποσό της δαπάνης θα πρέπει να αφορά στο σύνολό του την κάλυψη του κόστους παροχής των υπηρεσιών που προβλέπονται στη σύμβαση. Το κόστος διαχείρισης θα πρέπει να προσδιορίζεται με βάση και το τέλος των Δήμων μελών σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική του ΦοΔΣΑ.

Τέλος, στην περίπτωση που ο ΦοΔΣΑ παρέχει υπηρεσίες σε Δήμο που ανήκει σε άλλη Περιφέρεια, τότε :

α) σύμφωνα με το άρθρο 246 παρ. 3 του ν. 4555/2018, οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να είναι μόνο υπηρεσίες αποκλειστικής αρμοδιότητας των ΦοΔΣΑ, δηλαδή υπηρεσίες επεξεργασίας των αποβλήτων σε εγκαταστάσεις του ΦοΔΣΑ, και όχι υπηρεσίες αποκλειστικής αρμοδιότητας των Δήμων, δηλαδή υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων, και

β) σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. 3 του ν. 4685/2020 (ΦΕΚ A’ 92/07.05.2020), απαιτείται επιπλέον και σχετική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος για την παροχή των υπηρεσιών από ΦοΔΣΑ σε Δήμο άλλης Περιφέρειας.