ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Απαιτείται σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΦΟΔΣΑ και Δήμου μέλους για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων και την είσπραξη της ετήσιας εισφοράς;

ΕΡΩΤΗΣΗ : Απαιτείται σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΦΟΔΣΑ και Δήμου μέλους για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων και την είσπραξη της ετήσιας εισφοράς;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Οι προγραμματικές συμβάσεις καθορίζουν το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο, με βάση την ελεύθερη βούληση των συμβαλλομένων μερών. Στην περίπτωση της παροχής υπηρεσιών από τους ΦοΔΣΑ προς τους Δήμους μέλη τους, ισχύουν τα εξής:

α) Ως προς τις υπηρεσίες που ανήκουν στις αρμοδιότητες των ΦοΔΣΑ, το φυσικό τους αντικείμενο καθορίζεται περιοριστικά στο άρθρο 227 του ν. 4555/2018 (διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων στις εγκαταστάσεις ΜΕΑ, ΜΕΒΑ, ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ κλπ), ενώ το οικονομικό τους αντικείμενο (ετήσια εισφορά) καθορίζεται στα άρθρα 237 και 239 του ίδιου νόμου. Αφού λοιπόν τόσο το φυσικό, όσο και το οικονομικό αντικείμενο καθορίζονται από διάταξη νόμου, δεν απαιτείται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τις υπηρεσίες αυτές.

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 69329/03-12-2010 απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών σε σχετικό ερώτημα που υπέβαλε το Δίκτυο ΦοΔΣΑ, αλλά και σύμφωνα με τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η καταβολή της ετήσιας εισφοράς αποτελεί απευθείας από το νόμο υποχρέωση των ΟΤΑ και δεν είναι δυνατόν να αποτελεί αντικείμενο προγραμματικής σύμβασης υπό την έννοια του αρ. 225 του ΚΔΚ.

β) Ως προς τις υπηρεσίες που ανήκουν στις αρμοδιότητες των Δήμων (π.χ. συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων), το φυσικό τους αντικείμενο καθορίζεται περιοριστικά στο άρθρο 228 του ν. 4555/2018, και η άσκησή τους από ΦοΔΣΑ για λογαριασμό των Δήμων απαιτεί τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 246 παρ. 3 του ν. 4555/2018 και το άρθρο 1 παρ. 2 της ΚΥΑ 2527/2009.