ΕΡΩΤΗΣΗ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από ποιο όργανο ενός ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή της Α.Ε., και με ποια διαδικασία, εγκρίνονται δαπάνες απευθείας ανάθεσης ;

ΕΡΩΤΗΣΗ: Από ποιο όργανο ενός ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή της Α.Ε., και με ποια διαδικασία, εγκρίνονται δαπάνες απευθείας ανάθεσης ; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Οι ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή της Α.Ε. των ΟΤΑ αποτελούν αναθέτουσες αρχές και υπάγονται στις σχετικές διατάξεις του ν.4412/2016 περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Αρμόδιο όργανο των ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή της Α.Ε. για τις απευθείας αναθέσεις είναι το Δ.Σ. του ΦοΔΣΑ.

Με σχετική απόφαση του Δ.Σ. και με βάση τις σχετικές προβλέψεις που υπάρχουν στο καταστατικό, το Δ.Σ. μπορεί να εκχωρήσει αυτό το δικαίωμα στον Πρόεδρο, σε μέλος του, ή σε υπηρεσιακό στέλεχος (Γενικό Διευθυντή κλπ) ορίζοντας ταυτόχρονα και τη σχετική διαδικασία για την έγκριση των δαπανών αυτών.