ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Με ποια διαδικασία εγκρίνονται και παρακολουθούνται οι προϋπολογισμοί των ΦοΔΣΑ ΑΕ;

ΕΡΩΤΗΣΗ: Με ποια διαδικασία εγκρίνονται και παρακολουθούνται οι προϋπολογισμοί των ΦοΔΣΑ ΑΕ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 238 του ν.4555/2018, οι οικονομικές υπηρεσίες όλων των ΦοΔΣΑ, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, έχουν την ευθύνη της διαχείρισης του προϋπολογισμού και απολογισμού τους.

Οι ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου (ΝΠΔΔ) αποτελούν Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και υπάγονται όπως και οι Δήμοι στις διατάξεις του ν.4270/2014 και την σχετική ΚΥΑ για τις Οδηγίες κατάρτισης του Προϋπολογισμού  η οποία εκδίδεται μέχρι τέλος Ιουλίου κάθε έτους. Σύμφωνα με το άρθρο 231 του ν. 4555/2018,  το Δ.Σ. του ΦοΔΣΑ Συνδέσμου είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού του.

Οι ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή της Α.Ε. (ΝΠΙΔ) δεν αποτελούν Φορείς Γενικής Κυβέρνησης και δεν υπάγονται στις σχετικές διατάξεις του ν.4270/2014 για την σύνταξη των προϋπολογισμών τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 236 παρ.6δ του ν.4555/2018, η Γενική Συνέλευση του ΦοΔΣΑ ΑΕ είναι αποκλειστικά αρμόδια για την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού του. Ελλείψει ειδικού κανονισμού κατάρτισης των προϋπολογισμών των ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή της Α.Ε., μπορούν να εφαρμόζονται οι διαδικασίες που κρίνονται πρόσφορες προκειμένου η οικονομική διοίκηση και διαχείρισή τους να είναι συμβατή με όσα προβλέπονται στο άρθρο 238 του ν.4555/2018,  ενώ η χρονική διαδικασία κατάρτισης και έγκρισής του προϋπολογισμού τους μπορεί να ακολουθεί τους αντίστοιχους χρόνους κατάρτισης και έγκρισης της τιμολογιακής πολιτικής των ΦοΔΣΑ (άρθρα 239 & 242 του ν.4555/2018).

Οι ΦοΔΣΑ ΑΕ τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας και εφαρμόζουν το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Λ.Σ.), συνεπώς, η εγγραφή των εσόδων και των εξόδων μπορεί να πραγματοποιείται με βάση την αξία αυτών με κατηγοριοποίηση-κωδικοποίηση σύμφωνα με το Ε.Λ.Σ..

Τα έσοδα και έξοδα που αποτυπώνονται στους προϋπολογισμούς των ΦοΔΣΑ ανεξαρτήτως νομικής μορφής, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το ετήσιο κόστος διαχείρισης και τους πόρους των ΦοΔΣΑ όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 237 του ν.4555/2018, ώστε να καλύπτεται το ετήσιο κόστος λειτουργίας των ΦοΔΣΑ, το κόστος αποκατάστασης και μεταφροντίδας των ΧΥΤΑ, τα ποσά που αφορούν το κατασκευαστικό και επενδυτικό πρόγραμμα των ΦΟΔΣΑ, η περιβαλλοντική εισφορά αλλά και όποιες άλλες δαπάνες και έσοδα συμπεριλαμβάνονται στην τιμολογιακή πολιτική των ΦοΔΣΑ.

 Η σύνταξη του ετήσιου απολογισμού, συνοδευόμενου από τον προϋπολογισμό, είναι υποχρεωτική για όλους τους ΦοΔΣΑ ενώ οι αποκλίσεις που προκύπτουν από τα απολογιστικά στοιχεία στο κόστος διαχείρισης του ΦοΔΣΑ, θα πρέπει να συνυπολογίζονται κατά τον προσδιορισμό του κόστους διαχείρισης του επόμενου, από τον απολογισμό, έτους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 237 παρ. 2 του ν.4555/2018. 

Η έγκριση του ετήσιου απολογισμού γίνεται αντίστοιχα από τα αρμόδια διοικητικά όργανα που εγκρίνουν τον προϋπολογισμό σε κάθε ΦοΔΣΑ, ήτοι το Διοικητικό Συμβούλιο για τους ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου, και τη Γενική Συνέλευση για τους ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή της Α.Ε.