ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μπορεί ένας ΦοΔΣΑ να παρέχει υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων σε Δήμο μέλος του και με ποια διαδικασία γίνεται;

ΕΡΩΤΗΣΗ : Μπορεί ένας ΦοΔΣΑ να παρέχει υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων σε Δήμο μέλος του και με ποια διαδικασία γίνεται;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Οι υπηρεσίες που ανήκουν στις αρμοδιότητες των Δήμων (π.χ. συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων), καθορίζονται περιοριστικά στο άρθρο 228 του ν. 4555/201, και η άσκησή τους από ΦοΔΣΑ για λογαριασμό των Δήμων μπορεί να πραγματοποιηθεί, όμως απαιτεί τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 246 παρ. 3 του ν. 4555/2018 και το άρθρο 1 παρ. 2 της ΚΥΑ 2527/2009.

Σημειωτέα τα εξής :

α) Σύμφωνα με το άρθρο 246 παρ. 3 του ν. 4555/2018, η παροχή των υπηρεσιών αυτών από ΦοΔΣΑ μπορεί να γίνει μόνο προς Δήμο μέλος του, και όχι προς Δήμο που συμμετέχει σε άλλο ΦοΔΣΑ.

β) Σύμφωνα με τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο οικονομικό αντικείμενο των προγραμματικών συμβάσεων δεν μπορεί να περιλαμβάνεται οικονομικό όφελος. Η απουσία οικονομικού οφέλους σημαίνει ότι το σύνολο του οικονομικού ανταλλάγματος που προβλέπεται σε μια προγραμματική σύμβαση, κατευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στην κάλυψη του κόστους των δαπανών αυτής της σύμβασης, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελεί κέρδος για κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη.