ΕΡΩΤΗΣΗ -ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μπορεί εργαζόμενος του ΦοΔΣΑ να συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του και με ποια διαδικασία;

ΕΡΩΤΗΣΗ : Μπορεί εργαζόμενος του ΦοΔΣΑ να συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του και με ποια διαδικασία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με το άρθρο 230  του ν. 4555/2018, Το διοικητικό συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 246 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006). Στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχει ισότιμα και εκπρόσωπος των εργαζομένων, ο οποίος ορίζεται από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στον οικείο ΦΟΔΣΑ ή, εφόσον ελλείπει τέτοια, από τη Γενική Συνέλευση των εργαζομένων, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 3 του ν. 1767/1988 (Α΄ 63). Μη ορισμός του μέλους του προηγουμένου εδαφίου δεν κωλύει τη συγκρότηση και νόμιμη λειτουργία του οικείου Δ.Σ.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 236 του ν. 4555/2018, στο Δ.Σ. των ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας συμμετέχει επιπλέον ως μέλος ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων οριζόμενος από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στον οικείο ΦΟΔΣΑ ή, εφόσον ελλείπει τέτοια, από τη Γενική Συνέλευση των εργαζομένων στο ΦΟΔΣΑ, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 3 του ν. 1767/1988. Μη ορισμός του μέλους του προηγούμενου εδαφίου δεν κωλύει τη νόμιμη συγκρότηση και λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου.