ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μπορεί να εισπράξει απευθείας ο ΦΟΔΣΑ με βάση το αρ. 239 παρ. 4 του ν. 4555/2018 μέσω της ΔΕΗ ή από ΚΑΠ τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των Δήμων μελών που αφορούν υποστηρικτικές υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων μέσω προγραμματικής σύμβασης;

ΕΡΩΤΗΣΗ : Μπορεί να εισπράξει απευθείας ο ΦΟΔΣΑ με βάση το αρ. 239 παρ. 4 του ν. 4555/2018 μέσω της ΔΕΗ ή από ΚΑΠ τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των Δήμων μελών που αφορούν υποστηρικτικές υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων μέσω προγραμματικής σύμβασης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την παροχή των υπηρε­σιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων (προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία και αξιοποίηση αστικών στερεών αποβλήτων) καταβάλλεται από τους Ο.Τ.Α. προς τους οικείους ΦοΔΣΑ ετήσια εισφορά, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των ΦοΔΣΑ, με βάση το κόστος των παρεχόμενων προς τους δήμους υπηρεσιών, ήτοι ευρώ ανά τόνο, και ανάλογα με τις ποσότητες στερεών αποβλήτων που αντιστοιχούν σε κάθε δήμο. Η ως άνω εισφορά αφορά αποκλειστικά στη χρηματοδότηση των υπηρεσιών που εκ του Νόμου παρέχονται από τους ΦοΔΣΑ στους Ο.Τ.Α. Ως προς τις εργασίες, όμως, συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων που παρέχονται, κατόπιν σχετικής προς τούτο ανάθεσης, από τους ΦοΔΣΑ στους Ο.Τ.Α., η προγραμματική σύμβαση, που δύναται να συνάπτεται προς το σκοπό αυτό, ορίζει τους πόρους, από τους οποίους θα καλυφ­θούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις των μερών και τον τρόπο καταβολής της χρηματικής αντιπαροχής. Επομένως, είναι δυνατό να τεθεί ως όρος στην προγραμματική σύμβαση, ότι  ο Δήμος εκχωρεί προς το ΦοΔΣΑ τις απαιτήσεις του από τη ΔΕΗ, ή από τους ΚΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών, για την κάλυψη των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, έναντι των υπηρεσιών διαχείρισης των στερεών αποβλήτων του.