ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μπορούν να καθοριστούν αμοιβές για τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. των ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή της Α.Ε. ;

ΕΡΩΤΗΣΗ : Μπορούν να καθοριστούν αμοιβές για τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. των ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή της Α.Ε. ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Στην ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 225-247 του ν. 4555/2018, άρθρο 265 του ν. 3463/2006, ΚΥΑ 2527/2009) δεν συμπεριλαμβάνεται διάταξη σχετική με τον καθορισμό αμοιβών για τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. των ΦοΔΣΑ που λειτουργούν με τη νομική μορφή της Α.Ε. των ΟΤΑ. Υφίσταται όμως η γενική διάταξη του άρθρου 236 παρ. 1 του ν. 4555/2018, που ορίζει ότι οι ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή της Α.Ε. λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4555/2018,  σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 265 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), του κ.ν. 2190/1920 (Α` 144) και του ν. 4548/2018 (Α` 104) περί ανωνύμων εταιρειών.

Σύμφωνα δε με το άρθρο 109 παρ. 1 του ν. 4548/2018, τα μέλη του Δ.Σ. δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας, ενώ αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Δ.Σ. και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.