ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μπορούν να μετακινηθούν εργαζόμενοι από άλλους δημόσιους φορείς σε ΦοΔΣΑ ανεξαρτήτως νομικής μορφής;

ΕΡΩΤΗΣΗ : Μπορούν να μετακινηθούν εργαζόμενοι από άλλους δημόσιους φορείς σε ΦοΔΣΑ ανεξαρτήτως νομικής μορφής;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.1 του ν. 4257/2014, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4674/2020, επιτρέπεται η μετακίνηση υπαλλήλων από δήμο σε νομικά πρόσωπα ή ιδρύματα του ιδίου δήμου ή σε σύνδεσμο στον οποίο συμμετέχει ο δήμος, καθώς και σε νομικά πρόσωπα διαδημοτικού χαρακτήρα του άρθρου 156 του ν. 4600/2019 και αντίστροφα, καθώς και μεταξύ των φορέων αυτών και η διάθεσή τους για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη, που μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμα έτη, εφόσον υφίσταται η υπηρεσιακή ανάγκη. Εξαιρείται το προσωπικό του κλάδου διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών των ΚΕΠ, το οποίο μπορεί να μετακινείται με την ίδια διαδικασία σε αντίστοιχη υπηρεσία (ΚΕΠ) εντός του ιδίου δήμου και διέπεται από την παράγραφο 19 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012. Η αιτία της μετακίνησης πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια στην απόφαση μετακίνησης του Δημάρχου, μπορεί δε να συμπληρώνεται από τα στοιχεία του φακέλου, ώστε να είναι δυνατόν να ελεγχθεί αν η μετακίνηση εξυπηρετεί την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Εξαιρείται το προσωπικό του κλάδου διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών των ΚΕΠ το οποίο μπορεί να μετακινείται με την ίδια διαδικασία σε αντίστοιχη υπηρεσία (ΚΕΠ) εντός του ιδίου δήμου και διέπεται από τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012. Στο ρυθμιστικό πεδίο της ανωτέρω διάταξης δεν περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν κριθεί από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και κατέχουν θέση ευθύνης, καθώς ορίζεται σαφώς ότι αφορά υπαλλήλους και όχι προϊσταμένους. (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 32743/08.10.2015)

Ο νόμος αναφέρεται γενικά σε «νομικά πρόσωπα ή ιδρύματα του ιδίου δήμου». Συνεπώς η διάταξη αφορά και τα ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ (επιχειρήσεις) του δήμου. Με το άρθρο 72 του Ν.4674/20 συμπληρώνεται το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 15 του ν. 4257/2014 με τα νομικά πρόσωπα διαδημοτικού χαρακτήρα, τα οποία προέκυψαν μετά τη διάσπαση δήμων με τον ν.4600/2019.

Κατά την έννοια επομένως, της διάταξης ο Δήμαρχος μπορεί με απόφασή του να μετακινεί το προσωπικό του Δήμου, των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, δημοτικών επιχειρήσεων και δημοτικών ιδρυμάτων, από και προς τους φορείς αυτούς, προκειμένου να καλυφθούν άμεσες υπηρεσιακές ανάγκες τους.

Με βάση τα ανωτέρω, η μεταφορά προσωπικού επιτρέπεται:

α) μεταξύ Δήμου και νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, του ίδιου Δήμου.

β) Μεταξύ ενός Δήμου και ενός Συνδέσμου στον οποίο αυτός συμμετέχει.

γ) μεταξύ Δήμων και νομικών προσώπων του άρθρου 156 του ν. 4600. Το άρθρο αυτό αφορά αποκλειστικά τους νέους Δήμους που δημιουργήθηκαν μετά τη διάσπαση των Δήμων Λέσβου και Κέρκυρας. Δεν εφαρμόζεται σε άλλες περιπτώσεις.

Επομένως :

i) Ως προς τους ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου, είναι δυνατή η μεταφορά προσωπικού από και προς τους Δήμους που συμμετέχουν στο Σύνδεσμο.

ii) Ως προς τους ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή της Α.Ε. δεν επιτρέπεται η μεταφορά προσωπικού από και προς τους Δήμους που συμμετέχουν στην Α.Ε.

Αυτό συμβαίνει, διότι οι ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή της Α.Ε. δεν είναι νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε ένα Δήμο, όπως οι μονομετοχικές δημοτικές Α.Ε. του άρθρου 266 του ν. 3463/2006, οι οποίες υπάγονται στην παραπάνω περίπτωση (α). Αντιθέτως οι ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή της Α.Ε.  είναι πολυμετοχικές Α.Ε. του άρθρου 265 του ν. 3463/2006, και ονομάζονται διαδημοτικές, επειδή μέτοχοί τους είναι περισσότεροι από ένα Δήμοι. Για αυτές τις Α.Ε. δεν υπάρχει αντίστοιχη ρητή πρόβλεψη.  

Αν σκοπός του νομοθέτη ήταν να επιτρέπεται η μεταφορά προσωπικού και από ή προς διαδημοτικά νομικά πρόσωπα, δεν θα αναφερόταν ρητά μόνο στους Συνδέσμους, που επίσης είναι διαδημοτικά νομικά πρόσωπα, αλλά θα αναφερόταν στο σύνολο των δημοτικών και διαδημοτικών νομικών προσώπων.