ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Νομικό πλαίσιο πρόσληψης προσωπικού σε ΦοΔΣΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Νομικό πλαίσιο πρόσληψης προσωπικού σε ΦοΔΣΑ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ 2527/2009:

α) η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού από τους Συνδέσμους γίνεται κατ` εφαρμογή των άρθρων 20 και 21 του ν. 3584/2007 “Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων” (ΦΕΚ 143 Α`),

β) το προσωπικό των Ανωνύμων Εταιρειών προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις προσλήψεις προσωπικού των Ανωνύμων Εταιρειών ΟΤΑ του άρθρου 265 του ν. 3463/2006. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, τοπροσωπικό των ανωνύμων εταιρειών Ο.Τ.Α. προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις προεδρικού διατάγματος, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και μετά από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Ε., η οποία παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός αφότου ζητηθεί.

Με την παρ. 4 του άρθρου 18 Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23-12-2008) ορίσθηκε ότι μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 265 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α) προεδρικού διατάγματος, για την πρόσληψη προσωπικού των ανωνύμων εταιρειών των ΟΤΑ εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α).

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009 στον δημόσιο τομέα και για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, υπάγονται επίσης: α………β…….γ…….. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις τους. δ………..ε…………στ…………ζ………θ. Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμοί και ανώνυμες εταιρείες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α).

Σύμφωνα με το άρθρο 10 Ν. 4257/2014, η παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α 85) αντικαθίσταται ως εξής:«14. Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205 του ν. 3584/2007 (Α 143), καθώς και την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στους Ο.Τ.Α. α και β βαθμού και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου αυτών συμβασιούχων αμιγώς αμειβομένων από την καταβολή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών, με την οποία κατανέμονται οι εγκρινόμενες θέσεις ανά φορέα. Οι ως άνω συμβάσεις εξαιρούνται της υποχρέωσης έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, καθώς και του περιορισμού της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011, όπως ισχύει κάθε φορά.

Σύμφωνα με τις παρ. 20α και 21 του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ.1 του Ν.4325/2015,ΦΕΚ Α 47/11.5.2015, για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού μόνιμου προσωπικού, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και προσωπικού με θητεία, με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (Α` 28) απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α` 280).

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για τους ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή της Α.Ε.,  ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2190/1994, περί Α.Σ.Ε.Π. και, για την εκκίνηση της σχετικής διαδικασίας, που αφορά διάφορες κατηγορίες (μόνιμοι, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κ.λ.π), απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του οργάνου της ΠΥΣ 33/2006, ενώ για την ολοκλήρωσή τους, η έκδοση αποφάσεως του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Τέλος, με το άρθρο 11 παρ. 3 του ν.4674/2020, δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης ειδικών συνεργατών για την επικουρία του Προέδρου του ΦοΔΣΑ, αναλόγως του πληθυσμού που εξυπηρετείται από αυτόν.