ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι αμοιβές των εργαζομένων των ΦοΔΣΑ ανεξαρτήτως νομικής μορφής υπάγονται στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών;

ΕΡΩΤΗΣΗ : Οι αμοιβές των εργαζομένων των ΦοΔΣΑ ανεξαρτήτως νομικής μορφής υπάγονται στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η  μισθοδοσία των εργαζομένων σε ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου διενεργείται υποχρεωτικά μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (Ε.Α.Π.), δεδομένου ότι οι Σύνδεσμοι, ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) υπάγονται στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Από σειρά αποφάσεων τόσοτου ΣτΕ, όσο και των πολιτικών δικαστηρίων, προκύπτει ότι  τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ακόμα και αν  επί αυτών ασκείται κάποιου είδους εποπτεία από τη Διοίκηση, δεν υπάγονται στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (Ε.Α.Π.), αν η οικονομική τους διαχείριση, η μισθοδοσία τους κλπ, δεν επηρεάζουν τα δημοσιονομικά μεγέθη, και δεν έχουν επίπτωση στο δημόσιο έλλειμμα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η οικονομική λειτουργία των ΦοΔΣΑ με τη μορφή της Α.Ε. των ΟΤΑ του άρθρου 265 του ν. 3463/2006, δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο τα δημοσιονομικά μεγέθη, και δεν έχει καμία επίπτωση στο δημόσιο έλλειμμα, αφού απαγορεύεται ρητά η επιχορήγησή τους από τους Δήμους μέλη τους.

Ηδη, έχουν εκδοθεί σχετικές δικαστικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά στους Φο.Δ.Σ.Α. με τη μορφή της Α.Ε. των Ο.Τ.Α. η γνωστοποίηση των προσωπικών στοιχείων των εργαζομένων προς την Ε.Α.Π.,η διενέργεια της καταβολής της μισθοδοσίας των μέσω της Ε.Α.Π., καθώς και η απογραφή του προσωπικού στο «Μητρώο Απογραφής Μισθοδοτούμενων Δημοσίου» του Υπουργείου Εσωτερικών.