ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι εργαζόμενοι στους ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή της Α.Ε. αμείβονται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο;

ΕΡΩΤΗΣΗ : Οι εργαζόμενοι στους ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή της Α.Ε. αμείβονται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με την περίπτωση (στ) του άρθρου 7 του ν. 4354/2015, στο ενιαίο μισθολόγιο υπάγονται και οι υπάλληλοι των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α.- κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους.

Σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ και των πολιτικών δικαστηρίων, στις περιπτώσεις των ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή της Α.Ε., αφ’ ενός η διοίκηση δεν διορίζεται από το Δημόσιο ή τους ΟΤΑ, αλλά εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, και αφ’ ετέρου η πρόβλεψη της άσκησης ελέγχου νομιμότητας επί των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης, δεν συνιστά «εποπτεία» ή «έλεγχο» επί του νομικού προσώπου, αφού αυτή δεν έχει την έννοια «αποφασιστικού» ελέγχου υπό την έννοια της διαμόρφωσης της ακολουθούμενης πολιτικής, αλλά μόνο την έννοια του ελέγχου της συμβατότητας των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης, με την ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης, αφ’ ενός δεν υφίσταται διάταξη νόμου που να προβλέπει την τακτική ετήσια επιχορήγηση των ΦοΔΣΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό, και αφ’ ετέρου, σύμφωνα με το άρθρο 265 παρ. 3 του ν. 3463/2006, απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση επιχορήγηση των ΦοΔΣΑ από τους ΟΤΑ.

Επομένως, οι ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή της Α.Ε. των Ο.Τ.Α., δεν υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο, αφού αφ’ ενός δεν υφίσταται διορισμός και έλεγχος της διοίκησής τους από το Δημόσιο ή τους ΟΤΑ, και αφ’ ετέρου δεν επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους ή από προϋπολογισμούς των ΟΤΑ, κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους.

Τέλος, σύμφωνα με τη νομολογία, σχετικά με τις αποδοχές των εργαζομένων στους ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή της Α.Ε. δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των ν. 3845/2010, 4024/2011 και 4093/2011.