ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι ΦοΔΣΑ ΑΕ θεωρούνται αναθέτουσες αρχές;

ΕΡΩΤΗΣΗ : Οι ΦοΔΣΑ ΑΕ θεωρούνται αναθέτουσες αρχές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 της ΚΥΑ 2527/2009, οι ΦοΔΣΑ ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής ασκούν τις αρμοδιότητες της Αναθέτουσας Αρχής για τις απαιτούμενες μελέτες (σχεδιασμού και αδειοδότησης των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων) και για τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Επίσης, ασκούν τις αρμοδιότητες του Κυρίου του Έργου και της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση των έργων (δημοπράτηση και κατασκευή) που έχουν καθοριστεί από τον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), εντός των γεωγραφικών ορίων της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

Επίσης, οι ΦοΔΣΑ αποτελούν αναθέτουσες αρχές, και σύμφωνα με την Απόφαση 7/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ.