ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι ΦοΔΣΑ ΑΕ θεωρούνται φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή όχι;

ΕΡΩΤΗΣΗ : Οι ΦοΔΣΑ ΑΕ θεωρούνται φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή όχι;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Από τη νομολογία τόσο του ΣτΕ, όσο και των πολιτικών δικαστηρίων, προκύπτει ότι δεν εντάσσονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ακόμα και αν ασκείται επ’ αυτών κάποιου είδους εποπτεία από τη Διοίκηση, αν η οικονομική διαχείριση, η μισθοδοσία τους κλπ, δεν επηρεάζουν τα δημοσιονομικά μεγέθη, και δεν έχουν επίπτωση στο δημόσιο έλλειμμα, αν δηλαδή δεν χρηματοδοτούνται άμεσα ή έμμεσα από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Επίσης, καμία επιρροή δεν ασκεί η πρόβλεψη της άσκησης ελέγχου νομιμότητας επί των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων, αφού αυτή δεν έχει την έννοια «αποφασιστικού» ελέγχου υπό την έννοια της διαμόρφωσης της ακολουθούμενης πολιτικής, αλλά μόνο την έννοια του ελέγχου της συμβατότητας των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης, με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η οικονομική λειτουργία των ΦοΔΣΑ με τη μορφή της Α.Ε. των ΟΤΑ του άρθρου 265 του ν. 3463/2006, δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο τα δημοσιονομικά μεγέθη, και δεν έχει καμία επίπτωση στο δημόσιο έλλειμμα, αφού απαγορεύεται ρητά η επιχορήγησή τους από τους Δήμους που συμμετέχουν σε αυτούς. Επομένως, στην περίπτωση των ΦοΔΣΑ με τη μορφή της Α.Ε. των ΟΤΑ του άρθρου 265 του ν. 3463/2006, δεν πληρούνται τα κριτήρια υπαγωγής τους στην έννοια του Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.

Για αυτό το λόγο, και μετά από ανταλλαγή σχετικής αλληλογραφίας, οι ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή της Α.Ε. δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχετικό μητρώο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ).