ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πώς αμείβονται ο Πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Ε.Ε. του ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου;

ΕΡΩΤΗΣΗ : Πώς αμείβονται ο Πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Ε.Ε. του ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με το άρθρο 235 παρ. 6. Του ν. 4555/2018, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου λαμβάνουν αντιμισθία που καταβάλλεται από το ΦοΔΣΑ. Η αντιμισθία τους είναι ισόποση με την αντιμισθία που αναλογεί αντίστοιχα στον δήμαρχο και τους αντιδημάρχους του μεγαλύτερου σε πληθυσμό δήμου που συμμετέχει στο ΦοΔΣΑ. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 92 και 93 του ν. 3852/2010 (αντιμισθίες αιρετών).