ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πώς καθορίζονται τα έξοδα μετακίνησης στους ΦοΔΣΑ ανεξαρτήτως νομικής μορφής;

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς καθορίζονται τα έξοδα μετακίνησης στους ΦοΔΣΑ ανεξαρτήτως νομικής μορφής;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Για τον καθορισμό των εξόδων μετακίνησης σε ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου, εφαρμόζεται η Παράγραφος Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015.

Ως προς τους ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή της Α.Ε., στην ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 225-247 του ν. 4555/2018, άρθρο 265 του ν. 3463/2006, ΚΥΑ 2527/2009) δεν συμπεριλαμβάνεται διάταξη σχετική με τον καθορισμό δαπανών μετακίνησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 236 παρ. 6 εδάφιο δ’  του ν. 4555/2018, η Γενική Συνέλευση έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα σύνταξης του κανονισμού λειτουργίας του ΦοΔΣΑ.

Η  γενική διάταξη του άρθρου 236 παρ. 1 του ν. 4555/2018, ορίζει ότι οι ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή της Α.Ε. λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4555/2018,  σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 265 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), του κ.ν. 2190/1920 (Α` 144) και του ν. 4548/2018 (Α` 104) περί ανωνύμων εταιρειών.

Σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 1 του ν. 4548/20128, το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι οι κατηγορίες και τα ποσά των δαπανών μετακίνησης ορίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας που συντάσσεται από τη Γενική Συνέλευση και εξειδικεύονται με σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ.