ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υπάγονται οι αποφάσεις των ΦοΔΣΑ ανεξαρτήτως νομικής μορφής σε έλεγχο νομιμότητας, και ποιες είναι αυτές;

ΕΡΩΤΗΣΗ : Υπάγονται οι αποφάσεις των ΦοΔΣΑ ανεξαρτήτως νομικής μορφής σε έλεγχο νομιμότητας, και ποιες είναι αυτές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με το άρθρο 240 του ν. 4555/2018, για τις αποφάσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (Α` 87), οι οποίες λαμβάνονται από τα μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης των ΦΟΔΣΑ, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, ασκείται υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας του άρθρου 225 του ν. 3852/2010, με εξαίρεση όσες αποφάσεις ελέγχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (Α` 144) και του ν. 4548/2018 (Α` 104). Από τον αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 226 του ν. 3852/2010 εξαιρούνται όσες αποφάσεις ελέγχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 225 του ν. 3852/2018, σε υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας υπάγονται οι αποφάσεις που αφορούν: α) ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου, β) την ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών, αν το τίμημα υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., γ) την αγορά και εκποίηση, λόγω πώλησης ή δωρεάς κατά κυριότητα, ακινήτων, δ) την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, ε) τη μίσθωση ακινήτων από τρίτους, στ) τη σύναψη πάσης φύσεως δανείων, ζ) την ίδρυση πάσης φύσεως νομικών προσώπων, τη συμμετοχή σε υφιστάμενα νομικά πρόσωπα, καθώς και τη λύση και τη θέση σε εκκαθάριση νομικών προσώπων.

Η διάταξη του άρθρου 240 του ν. 4555/2018, είναι απολύτως σαφής, ως προς τους ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση υπάγονται στον έλεγχο νομιμότητας ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Δημιουργούνται όμως ζητήματα ερμηνείας ως προς τους ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή της Α.Ε., λόγω του εύρους της εφαρμογής των ν. 2190/1920 και 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών, που προβλέπει το άρθρο αυτό, για τους ΦοΔΣΑ A.E.

Ειδικότερα, τίθενται τα εξής ερωτήματα :

α) αν οι διατάξεις των άρθρων 9, 95, 137 και 138 του ν. 4548/2018 καλύπτουν το σύνολο των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης μιας Α.Ε., οπότε δεν υπάρχει περιθώριο ελέγχου των αποφάσεων αυτών από το Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, και

β) σε περίπτωση που οι διατάξεις των άρθρων 9, 95, 137 και 138 του ν. 4548/2018 δεν καλύπτουν το σύνολο των αποφάσεων, αν ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων που εξαιρούνται, έχει τη δυνατότητα ακύρωσης μιας απόφασης ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, ή αν απλώς έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή ενώπιον του κατά τόπο αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου, και να ζητήσει αναγνώριση ακυρότητας απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4548/2018.

Το ερώτημα έχει τεθεί με αίτηση ακύρωσης που έχει ασκηθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. Αναμένεται η έκδοση σχετικής απόφασης, που θα αποσαφηνίσει οριστικά το θέμα.