ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υπάγονται σε ΦΠΑ οι υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων που παρέχει ο ΦΟΔΣΑ σε ιδιώτες;

ΕΡΩΤΗΣΗ : Υπάγονται σε ΦΠΑ οι υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων που παρέχει ο ΦΟΔΣΑ σε ιδιώτες;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :  Σύμφωνα με την εγκύκλιο Ε.2197/5-12-2019 της ΑΑΔΕ, οι υπηρεσίες που παρέχουν οι ΦοΔΣΑ ανεξαρτήτως νομικής μορφής (είτε Σύνδεσμοι είτε ΑΕ των ΟΤΑ) στους Δήμους-μέλη τους, και αφορούν τις αποκλειστικές αρμοδιότητες που έχουν οι ΦοΔΣΑ σύμφωνα με το αρ. 227 του ν.4555/2018 (διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων) δεν υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Στην περίπτωση που προκύπτει ότι οι υπηρεσίες των ΦΟΔΣΑ ανταγωνίζονται πραγματικά αυτές των ιδιωτικών επιχειρήσεων όσον αφορά στην ποιότητα και στις τιμές, τότε θα υπάγονται στον ΦΠΑ και οι υπηρεσίες των ΦοΔΣΑ.

Σύμφωνα με την ανωτέρω διατύπωση οι υπηρεσίες που παρέχουν οι ΦοΔΣΑ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την διαχείριση των βιομηχανικών στερεών αποβλήτων τους που προσομοιάζουν με τα αστικά, υπάγονται σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ (24%).

Τούτο, γιατί αρμόδιοι για την διαχείριση των συγκεκριμένων αποβλήτων είναι οι ίδιοι οι παραγωγοί με βάση την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909), και επομένως δεν υφίσταται αποκλειστική αρμοδιότητα των ΦοΔΣΑ ως προς τη διαχείρισή τους, με αποτέλεσμα να προκύπτουν σοβαρά θέματα στρέβλωσης του ανταγωνισμού μεταξύ του ΦοΔΣΑ και των ιδιωτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην διαχείριση αυτής της κατηγορίας των στερεών αποβλήτων, σε περίπτωση που οι ΦοΔΣΑ παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές χωρίς την επιβολή ΦΠΑ.