ΕΡΩΤΗΣΗ: Επιβαρύνονται με φόρο εισοδήματος οι ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή της Α.Ε. ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με την περίπτωση (γ) του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167 23.7.2013), τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, δεν επιβαρύνονται με φόρο εισοδήματος, μόνο ως προς τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους.

 Σύμφωνα με την περίπτωση (α) του άρθρου 46 του ίδιου νόμου, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο Δ  υποπαρ.1 περ.9 του  άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014(ΦΕΚ Α 85/7.4.2014), από το φόρο εισοδήματος απαλλάσσονται οι φορείς γενικής κυβέρνησης με εξαίρεση το εισόδημα που αποκτούν από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, καθώς και οι κεφαλαιουχικές εταιρείες, στις οποίες το κράτος ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου συμμετέχει με ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

Σύμφωνα με το άρθρο  225 παρ. 2 του ν.4555/2018, οι ΦΟΔΣΑ, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, έχουν κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και λειτουργούν χάριν του δημοσίου συμφέροντος, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 236 παρ. 4 του ν. 4555/2018,  δεν επιτρέπεται η συμμετοχή τρίτων, εκτός των Ο.Τ.Α. α` βαθμού, στο μετοχικό κεφάλαιο των ΦΟΔΣΑ με τη μορφή της Α.Ε. των ΟΤΑ.

Επομένως, αφ’ ενός οι ΦΟΔΣΑ ΑΕ αποτελούν φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αφ’ ετέρου ως προς το μετοχικό τους κεφάλαιο ανήκουν κατά ποσοστό 100 % σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, και δεν υπάγονται σε φόρο εισοδήματος.

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να αναγραφεί ρητά στο καταστατικό του ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή της Α.Ε. ο μη κερδοσκοπικός του χαρακτήρας, και να υποβληθεί αίτημα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ώστε να απογραφεί ως «ΑΕ μη κερδοσκοπική».