ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΔΣΑ – Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4555/2018 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΔΣΑ

Από τον Απρίλιο του 2016, η ΚΕΔΕ και το Δίκτυο των Φο.Δ.Σ.Α., σε αγαστή συνεργασία
και συνεννόηση με τον τότε Υπουργό Εσωτερικών κ. Κουρουμπλή, συντάξαμε μια
ολοκληρωμένη πρόταση νόμου, για την οριστική επίλυση του ζητήματος του θεσμικού
πλαισίου λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α.
Το σχέδιο βασιζόταν στην συσσωρευμένη εμπειρία της Αυτοδιοίκησης, και έγινε
ομόφωνα δεκτό από το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ.
Παρ’ όλα αυτά, η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών επέμεινε σε ένα
σχέδιο νόμου που έβριθε από νομικές αστοχίες, τεχνικά κενά, και φωτογραφικές
διατάξεις, αποσκοπώντας στην εξυπηρέτηση τοπικιστικών συμφερόντων κάποιων πολύ
συγκεκριμένων Δήμων.
Μέχρι και την τελευταία στιγμή, τόσο η ΚΕΔΕ όσο και το Δίκτυο επέμενε στην ανάγκη
απόσυρσης του σχεδίου νόμου, διατυπώνοντας συγκεκριμένες διαπιστώσεις ως προς το
αδιέξοδο στο οποίο θα οδηγήσουν οι επιλογές των αρμόδιων Υπουργείων.
Επί δύο χρόνια φωνάζουμε ότι το μόνο που δεν χρειάζεται η Αυτοδιοίκηση, είναι η
αναζωπύρωση τοπικισμών ως προς την έκταση και την έδρα των φορέων, την ίδια στιγμή
που το Κράτος όχι μόνο αδυνατεί να δώσει λύσεις στα ζητήματα υλοποίησης των έργων
διαχείρισης των απορριμμάτων, αλλά αντιθέτως δυναμιτίζει και τις προσπάθειες που
καταβάλλει η Τοπική Αυτοδιοίκηση για την επίλυση του προβλήματος.
Ήδη, παρά τις ανέξοδες διαβεβαιώσεις των αρμοδίων ότι έχουν όλα προβλεφθεί, και
ενώ έχουν παρέλθει οι προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες (καταληκτική
ημερομηνία εφαρμογής ήταν η 19η Ιανουαρίου 2019), όλα είναι στον αέρα.
Το παλιό νομικό πλαίσιο του ν. 4071/2012 δεν ισχύει, ενώ το νέο νομικό πλαίσιο του ν.
4555/2018 δεν μπορεί να εφαρμοστεί.
Ο νόμος καλεί τους Δήμους να συμμετάσχουν σε Φο.Δ.Σ.Α. που επιτυγχάνουν
ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, ενώ κανείς δεν προσδιορίζει
δεσμευτικά την έννοια της ολοκληρωμένης διαχείρισης.
Ο νόμος καλεί τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις να αποφασίσουν ποιοι Φο.Δ.Σ.Α.
κάνουν ολοκληρωμένη διαχείριση σύμφωνα με τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), ενώ οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις δεν έχουν καμία αρμοδιότητα
εποπτείας των ΠΕΣΔΑ.
Ο νόμος 4555/2018 συμπεριλαμβάνει το χαοτικό άρθρο 245, το οποίο καμία
Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν μπορεί να εφαρμόσει.
Οποιαδήποτε εκ των υστέρων προσπάθεια επίλυσης επί μέρους θεμάτων, και
σύννομη δεν είναι, και τα προβλήματα δεν θα επιλύσει.
Η λύση είναι μία.
Επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ΦοΔΣΑ.
Έναρξη διαβούλευσης με επίκεντρο την ολοκληρωμένη πρόταση νόμου της ΚΕΔΕ και
του Δικτύου Φο.Δ.Σ.Α.
Τα προβλήματα λύνονται με βάση την πραγματικότητα και την εμπειρία.
Το Δίκτυο ΦοΔΣΑ είναι πρόθυμο και έτοιμο να συμβάλλει σε αυτό το  διάλογο, με
προτάσεις εφικτές, τεκμηριωμένες και ευρύτερα αποδεκτές.