ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΑΧΑΪΑΣ -Ομόφωνη αποδοχή από το Δ.Σ. του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. της ένταξης του Εργοστασίου Επεξεργασίας Απορριμμάτων

Το Δ.Σ. του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Αχαΐας προχώρησε ομόφωνα κατά τη διαδικτυακή συνεδρίασή του την περασμένη Παρασκευή, στην έγκριση της απόφασης ένταξης της πράξης «Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Απορριμμάτων στη θέση Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών και αειφόρος ανάπτυξη» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Με βάση την απόφαση ένταξης η συνολική χρηματοδότηση της Πράξης ανέρχεται στο ποσόν των 36.567.346,71 € και αφορά αμιγώς Δημόσια Δαπάνη.

Η χρηματοδότηση της Πράξης αναλύεται σε 4 Υποέργα: 

– Κατασκευή και 6 μηνη δοκιμαστική λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων και Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων  στη θέση Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, ύψους 36.105.457,66 ευρώ

 – Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου υλοποίησης έργων, 307.165,11 ευρώ 

– Συνδέσεις και μεταφορά ΟΚΩ, 104.723,94 ευρώ

– Αρχαιολογικές Εργασίες και έρευνα ή επιτήρηση, 50.000,00 ευρώ.

Παράλληλα το Δ.Σ. του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Αχαΐας ενέκρινε 

-Την Προμελέτη και τα Σχέδια Τευχών Δημοπράτησης του Έργου «Κατασκευή και Λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων Δήμου Πάτρας».

– Την υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση και την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων Δήμου Πατρέων στην Ξερόλακα Πατρών»

 – Το σχέδιο  Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων Δήμου Πατρέων, στην Ξερόλακα Πατρών»   

 -Την Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη Αποκατάστασης Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Αιγείρας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης υπογραμμίστηκε για άλλη μια φορά το πνεύμα σύμπνοιας και συνεργασίας που διέπει τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. με στόχο την υλοποίηση του μεγάλου έργου του Εργοστασίου Επεξεργασίας Απορριμμάτων αλλά και των συνοδών έργων που θα οδηγήσουν στην επίλυση του προβλήματος των απορριμμάτων στην περιοχή.