Νομοθετικό Πλαίσιο

Το κύριο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία, τις αρμοδιότητες και τη δομή των ΦοΔΣΑ αποτυπώνεται στον πίνακα.