ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΕΔΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Υπογράφτηκε σήμερα 25/02/2021 και ώρα 12:00μμ μεταξύ των 3 εμπλεκόμενων φορέων  η σύμβαση κατασκευής της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων Ζακύνθου ( Ο.Ε.Δ.Α) . Τον Δήμο ως Αναθέτουσα Αρχή εκπροσώπησε ο Δήμαρχος Ζακύνθου κ.Αρετάκης , τον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ ως κύριο του Έργου , η Πρόεδρος του Φορεά και Περιφερειάρχης κα .Ρόδη Κράτσα και την Ανάδοχο Κοινοπραξία ο κ.Γεωργόπουλος.

Η ολοκλήρωση της διεθνούς διαδικασίας , ως αναμενόταν , διήρκησε 12 μήνες , ολοκληρωμένη σήμερα κατόπιν των εγκριτικών ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Υπενθυμίζετε ότι η Σύμβαση έχει διάρκεια έως και 24 μήνες με την ανάλυση του ποσού της σύμβασης να έχεις ως εξής:

α/αΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥΔΑΠΑΝΗ 
 
1ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ248.000,00 
2ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ2.207.000,00 
3ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ2.769.000,00 
4ΕΡΓΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ1.019.000,00 
5ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ528.000,00 
6ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ1.550.000,00 
7ΕΡΓΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΧΥΤΥ-ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ549.000,00 
8ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ159.000,00 
9ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ499.000,00 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ19.528.000,00 
ΓΕ & ΟΕ 18%1.715.040,00 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ211.243.040,00 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (9% του Σ2)1.011.873,60 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ312.254.913,60 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ122.548,12 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ12.377.461,72 

Έτσι μπαίνει τέλος στην αγωνία των Ζακυνθινών που για χρόνια βίωναν καθημερινά τα προβλήματα της μη υπάρξεως ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης απορριμμάτων και αντίστοιχης πολιτικής και οργάνωσης.

Εν συνέχεια, μέσα από τις κοινές προσπάθειες Δήμου και Περιφέρειας αναμένεται η χρηματοδότηση της αποκατάστασης του πρώην ΧΥΤΑ στον Σκοπό.

 ΠΗΓΗ: https://www.zakynthos.gov.gr/grafeio-tipou/deltia-tipou