ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μπορεί ο ΦΟΔΣΑ να διαχειριστεί απορρίμματα ιδιωτών και με ποιά διαδικασία;

ΕΡΩΤΗΣΗ : Μπορεί ο ΦΟΔΣΑ να διαχειριστεί απορρίμματα ιδιωτών και με ποιά διαδικασία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4042/2012, που ενσωμάτωσε στο ελληνικό δίκαιο το άρθρο 15 της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, οι αρχικοί παραγωγοί ή άλλοι κάτοχοι αποβλήτων πραγματοποιούν οι ίδιοι την επεξεργασία των αποβλήτων ή αναθέτουν την επεξεργασία σε έμπορο ή σε οργανισμό ή σε επιχείρηση που εκτελεί εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων ή μέσω διακανονισμού με δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό συλλογής αποβλήτων.

Σύμφωνα με την περίπτωση (β) της παρ. 1 του άρθρου 227 του ν. 4555/2018, οι ΦοΔΣΑ είναι αρμόδιοι για την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, άρα όχι μόνο των αστικών στερεών αποβλήτων. Επομένως, μπορούν στις εγκαταστάσεις αυτές να διαχειρίζονται και απόβλητα ιδιωτών παραγωγών, υπό την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να προβλέπεται από την αδειοδότηση της συγκεκριμένης εγκατάστασης η διαχείριση της συγκεκριμένης κατηγορίας αποβλήτων.

Τα απόβλητα αυτά μπορούν να μην γίνονται δεκτά αν, λόγω της σύνθεσης, του είδους ή της ποιότητας και ποσότητάς τους δεν καθιστούν με τις υπάρχουσες δυνατότητες εφικτή την επεξεργασία των αποβλήτων αυτών.

Σύμφωνα με την περίπτωση (α) της παρ. 7 του άρθρου 237 του ν. 4555/2018, στους πόρους των ΦοΔΣΑ συμπεριλαμβάνονται και οι εισπράξεις από το αντίτιμο των υπηρεσιών που παρέχουν προς τρίτους για τη διαχείριση των αποβλήτων τους.

Για τη διαχείριση των αποβλήτων ιδιωτών σε εγκατάσταση στην οποία προβλέπεται η διαχείριση της συγκεκριμένης κατηγορίας αποβλήτων, απαιτείται η σύναψη σύμβασης, μετά από αίτημα των ενδιαφερομένων ιδιωτών. Στη σύμβαση καταγράφονται το είδος των αποβλήτων, οι εκτιμώμενες ποσότητες, η διάρκεια της σύμβασης, και το τίμημα για τη διαχείριση των αποβλήτων.