ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υπάγονται οι ΦοΔΣΑ, ανεξαρτήτως μορφής, σε κατασταλτικό έλεγχο από τον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου;

ΕΡΩΤΗΣΗ : Υπάγονται οι ΦοΔΣΑ, ανεξαρτήτως μορφής, σε κατασταλτικό έλεγχο από τον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με το άρθρο 346 του ν. 4700/2020 (ΦΕΚ A’ 127/29.06.2020), από το Ελεγκτικό Συνέδριο διεξάγεται υποχρεωτικά κατασταλτικός έλεγχος των λογαριασμών των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και των δημοτικών ανωνύμων εταιρειών του άρθρου 266 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Υπενθυμίζουμε ότι οι δημοτικές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 266 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), είναι οι μονομετοχικές ανώνυμες εταιρείες, αυτές δηλαδή των οποίων το σύνολο των μετοχών ανήκει σε ένα μόνο Δήμο. Αντιθέτως, πολυμετοχικές είναι οι ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 265 του ν. 3463/2006, των οποίων το μετοχικό  κεφάλαιο κατανέμεται σε περισσότερους Δήμους. Οι ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή της Α.Ε., ανήκουν στην κατηγορία των πολυμετοχικών ανωνύμων εταιρειών, αφού συστήνονται εκ του νόμου από περισσότερους από ένα Δήμους, άρα δεν υπάγονται σε κατασταλτικό έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο  346 του ν. 4700/2020.

Επομένως, κατασταλτικός έλεγχος μπορεί να ασκηθεί ΜΟΝΟ σε ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου.