ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. ΑΧΑΪΑΣ – Σύμβαση για τη λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγιδίων ΧΥΤΑ Φλόκα υπέγραψε ο Γρ. Αλεξόπουλος

Σύμβαση για την ανάθεση από τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Αχαΐας της υπηρεσίας με τίτλο «Λειτουργία και Παρακολούθηση της μονάδας επεξεργασίας στραγγιδίων ΧΥΤΑ ΦΛΟΚΑ 2021-2022», υπέγραψε σήμερα ο Πρόεδρος του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος με τον ανάδοχο του έργου. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για να διατηρούνται οι εγκαταστάσεις σε κατάσταση καλής και ασφαλούς λειτουργίας.

Στις εργασίες αυτές περιλαμβάνονται οι περιοδικοί έλεγχοι, οι προγραμματισμένες επιθεωρήσεις, η αλλαγή των αναλωσίμων υλικών, και κάθε άλλη εργασία συντήρησης, η  αποκατάσταση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται η επισκευή, αντικατάσταση, διασκευή φθαρμένων η αντικανονικά λειτουργούντων εξαρτημάτων μερών η τμημάτων.