ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/3636/727 Καταχώριση δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

Δείτε το έγγραφο εδώ.