ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υπάγεται σε ΦΠΑ η ετήσια εισφορά των Δήμων μελών που ορίζει ο ΦοΔΣΑ ανεξαρτήτως νομικής μορφής;

ΕΡΩΤΗΣΗ : Υπάγεται σε ΦΠΑ η ετήσια εισφορά των Δήμων μελών που ορίζει ο ΦοΔΣΑ ανεξαρτήτως νομικής μορφής; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με την υπ’ αρ. Δ14Β1010775/17-1-2014 απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών σε ερώτημα που υπέβαλε το Δίκτυο ΦοΔΣΑ, όλες οι υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων των ΦοΔΣΑ ανεξαρτήτως νομικής μορφής (είτε Σύνδεσμοι είτε ΑΕ των ΟΤΑ) υπάγονταν στο … Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Απαιτείται σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΦΟΔΣΑ και Δήμου μέλους για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων και την είσπραξη της ετήσιας εισφοράς;

ΕΡΩΤΗΣΗ : Απαιτείται σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΦΟΔΣΑ και Δήμου μέλους για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων και την είσπραξη της ετήσιας εισφοράς; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Οι προγραμματικές συμβάσεις καθορίζουν το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο, με βάση την ελεύθερη βούληση των συμβαλλομένων μερών. Στην περίπτωση της παροχής υπηρεσιών από τους ΦοΔΣΑ προς τους Δήμους μέλη … Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πώς καθορίζονται τα έξοδα μετακίνησης στους ΦοΔΣΑ ανεξαρτήτως νομικής μορφής;

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς καθορίζονται τα έξοδα μετακίνησης στους ΦοΔΣΑ ανεξαρτήτως νομικής μορφής; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Για τον καθορισμό των εξόδων μετακίνησης σε ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου, εφαρμόζεται η Παράγραφος Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015. Ως προς τους ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή της Α.Ε., στην ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 225-247 του ν. 4555/2018, … Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πώς αμείβονται ο Πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Ε.Ε. του ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου;

ΕΡΩΤΗΣΗ : Πώς αμείβονται ο Πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Ε.Ε. του ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με το άρθρο 235 παρ. 6. Του ν. 4555/2018, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου λαμβάνουν αντιμισθία που καταβάλλεται από το ΦοΔΣΑ. Η αντιμισθία τους είναι … Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μπορούν να καθοριστούν αμοιβές για τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. των ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή της Α.Ε. ;

ΕΡΩΤΗΣΗ : Μπορούν να καθοριστούν αμοιβές για τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. των ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή της Α.Ε. ; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Στην ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 225-247 του ν. 4555/2018, άρθρο 265 του ν. 3463/2006, ΚΥΑ 2527/2009) δεν συμπεριλαμβάνεται διάταξη σχετική με τον καθορισμό αμοιβών για τον πρόεδρο και τα μέλη του … Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ -ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μπορεί εργαζόμενος του ΦοΔΣΑ να συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του και με ποια διαδικασία;

ΕΡΩΤΗΣΗ : Μπορεί εργαζόμενος του ΦοΔΣΑ να συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του και με ποια διαδικασία; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με το άρθρο 230  του ν. 4555/2018, Το διοικητικό συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 246 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006). Στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχει … Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι εργαζόμενοι στους ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή της Α.Ε. αμείβονται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο;

ΕΡΩΤΗΣΗ : Οι εργαζόμενοι στους ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή της Α.Ε. αμείβονται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με την περίπτωση (στ) του άρθρου 7 του ν. 4354/2015, στο ενιαίο μισθολόγιο υπάγονται και οι υπάλληλοι των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α.- κατά … Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μπορούν να μετακινηθούν εργαζόμενοι από άλλους δημόσιους φορείς σε ΦοΔΣΑ ανεξαρτήτως νομικής μορφής;

ΕΡΩΤΗΣΗ : Μπορούν να μετακινηθούν εργαζόμενοι από άλλους δημόσιους φορείς σε ΦοΔΣΑ ανεξαρτήτως νομικής μορφής; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.1 του ν. 4257/2014, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4674/2020, επιτρέπεται η μετακίνηση υπαλλήλων από δήμο σε νομικά πρόσωπα ή ιδρύματα του ιδίου δήμου ή σε σύνδεσμο στον οποίο συμμετέχει ο … Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι αμοιβές των εργαζομένων των ΦοΔΣΑ ανεξαρτήτως νομικής μορφής υπάγονται στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών;

ΕΡΩΤΗΣΗ : Οι αμοιβές των εργαζομένων των ΦοΔΣΑ ανεξαρτήτως νομικής μορφής υπάγονται στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η  μισθοδοσία των εργαζομένων σε ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου διενεργείται υποχρεωτικά μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (Ε.Α.Π.), δεδομένου ότι οι Σύνδεσμοι, ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) υπάγονται στους … Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Νομικό πλαίσιο πρόσληψης προσωπικού σε ΦοΔΣΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Νομικό πλαίσιο πρόσληψης προσωπικού σε ΦοΔΣΑ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ 2527/2009: α) η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού από τους Συνδέσμους γίνεται κατ` εφαρμογή των άρθρων 20 και 21 του ν. 3584/2007 “Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων” (ΦΕΚ 143 Α`), β) το προσωπικό των Ανωνύμων Εταιρειών προσλαμβάνεται σύμφωνα με … Περισσότερα