ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Με ποια διαδικασία εγκρίνονται και παρακολουθούνται οι προϋπολογισμοί των ΦοΔΣΑ ΑΕ;

ΕΡΩΤΗΣΗ: Με ποια διαδικασία εγκρίνονται και παρακολουθούνται οι προϋπολογισμοί των ΦοΔΣΑ ΑΕ; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 238 του ν.4555/2018, οι οικονομικές υπηρεσίες όλων των ΦοΔΣΑ, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, έχουν την ευθύνη της διαχείρισης του προϋπολογισμού και απολογισμού τους. Οι ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου (ΝΠΔΔ) αποτελούν Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και υπάγονται … Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από ποιο όργανο ενός ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή της Α.Ε., και με ποια διαδικασία, εγκρίνονται δαπάνες απευθείας ανάθεσης ;

ΕΡΩΤΗΣΗ: Από ποιο όργανο ενός ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή της Α.Ε., και με ποια διαδικασία, εγκρίνονται δαπάνες απευθείας ανάθεσης ;  ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Οι ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή της Α.Ε. των ΟΤΑ αποτελούν αναθέτουσες αρχές και υπάγονται στις σχετικές διατάξεις του ν.4412/2016 περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Αρμόδιο όργανο των ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή … Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υπάγονται σε ΦΠΑ οι υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων που παρέχει ο ΦΟΔΣΑ σε ιδιώτες;

ΕΡΩΤΗΣΗ : Υπάγονται σε ΦΠΑ οι υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων που παρέχει ο ΦΟΔΣΑ σε ιδιώτες; ΑΠΑΝΤΗΣΗ :  Σύμφωνα με την εγκύκλιο Ε.2197/5-12-2019 της ΑΑΔΕ, οι υπηρεσίες που παρέχουν οι ΦοΔΣΑ ανεξαρτήτως νομικής μορφής (είτε Σύνδεσμοι είτε ΑΕ των ΟΤΑ) στους Δήμους-μέλη τους, και αφορούν τις αποκλειστικές αρμοδιότητες που έχουν οι ΦοΔΣΑ σύμφωνα με το αρ. … Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υπάγεται σε ΦΠΑ η υπηρεσία διαχείρισης απορριμμάτων μέσω προγραμματικής σύμβασης που παρέχει ο ΦοΔΣΑ σε Δήμους που δεν είναι μέλη του;

ΕΡΩΤΗΣΗ : Υπάγεται σε ΦΠΑ η υπηρεσία διαχείρισης απορριμμάτων μέσω προγραμματικής σύμβασης που παρέχει ο ΦοΔΣΑ σε Δήμους που δεν είναι μέλη του; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με την εγκύκλιο Ε.2197/5-12-2019 της ΑΑΔΕ, η ετήσια εισφορά των Δήμων-μελών προς τον οικείο ΦοΔΣΑ, η οποία καθορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί τιμολογιακής πολιτικής των ΦοΔΣΑ και … Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ: Επιβαρύνονται με φόρο εισοδήματος οι ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή της Α.Ε. ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με την περίπτωση (γ) του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167 23.7.2013), τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, δεν επιβαρύνονται με φόρο εισοδήματος, μόνο ως προς τα κάθε … Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι ΦοΔΣΑ ΑΕ θεωρούνται αναθέτουσες αρχές;

ΕΡΩΤΗΣΗ : Οι ΦοΔΣΑ ΑΕ θεωρούνται αναθέτουσες αρχές; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 της ΚΥΑ 2527/2009, οι ΦοΔΣΑ ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής ασκούν τις αρμοδιότητες της Αναθέτουσας Αρχής για τις απαιτούμενες μελέτες (σχεδιασμού και αδειοδότησης των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων) και για τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Επίσης, ασκούν τις αρμοδιότητες του … Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μπορεί ο ΦΟΔΣΑ να διαχειριστεί απορρίμματα ιδιωτών και με ποιά διαδικασία;

ΕΡΩΤΗΣΗ : Μπορεί ο ΦΟΔΣΑ να διαχειριστεί απορρίμματα ιδιωτών και με ποιά διαδικασία; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4042/2012, που ενσωμάτωσε στο ελληνικό δίκαιο το άρθρο 15 της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, οι αρχικοί παραγωγοί ή άλλοι κάτοχοι αποβλήτων πραγματοποιούν οι ίδιοι την επεξεργασία των αποβλήτων ή αναθέτουν την επεξεργασία σε έμπορο … Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μπορεί να εισπράξει απευθείας ο ΦΟΔΣΑ με βάση το αρ. 239 παρ. 4 του ν. 4555/2018 μέσω της ΔΕΗ ή από ΚΑΠ τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των Δήμων μελών που αφορούν υποστηρικτικές υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων μέσω προγραμματικής σύμβασης;

ΕΡΩΤΗΣΗ : Μπορεί να εισπράξει απευθείας ο ΦΟΔΣΑ με βάση το αρ. 239 παρ. 4 του ν. 4555/2018 μέσω της ΔΕΗ ή από ΚΑΠ τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των Δήμων μελών που αφορούν υποστηρικτικές υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων μέσω προγραμματικής σύμβασης; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την παροχή των υπηρε­σιών … Περισσότερα